“ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใด
และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น โดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆ ฝ่ายทุกๆคน
ที่จะต้องร่วมมือกระทำ พร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน”
   
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก ๘ มิ.ย.๒๕๑๔)