กรมกำลังพลทหาร

กองจัดการ

การปรับย้ายกำลังพลตามแผนบรรจุกำลังพลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การปรับย้ายกำลังพลตามแผนทดแทนการสูญเสียกำลังพลของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
แผนการปฏิบัติการจัดหาจากบุคคลพลเรือนประเภทกลุ่มวิชาเฉพาะ และกลุ่มงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
แผนการปฏิบัติการสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน โดยการจัดหาจากพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
แผนการปฏิบัติการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โดยการปรับคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 
 
Powered by Phoca Download