กรมกำลังพลทหาร

กองพัฒนากำลังพล

จัดทำหลักเกณฑ์และแบบทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามระดับ RSES ปีงบประมาณ 2561
แผนงานตามร่างแผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงสร้าง กห. พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ ด้านระบบการศึกษา มิติที่ ๓ การจัดระบบงานและการบริหารจัดการ
แนวทางการจัดทำหลักสูตรตามแนวทางรับราชการของกำลังพล บก.ทท. ปีงบประมาณ 2561
 
 
Powered by Phoca Download