กรมกำลังพลทหาร

กองพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ บก.ทท. หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ในภาพ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ 2561
คำรับรองการปฏิบัติราชการของ กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กพ.ทหาร ประจำปี พ.ศ.2561
 
 
Powered by Phoca Download