กรมกำลังพลทหาร

กองนโยบายและแผนกำลังพล

การวิเคราะห์โครงสร้างและปริมาณงาน เพื่อจัดทำแผนบรรจุกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2561
การบริหารจัดการนายทหารปฏิบัติการและกำลังพลประจำหน่วย
การทดลองใช้สายวิทยาการ สายงาน
 
 
Powered by Phoca Download