กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

  

การประชุมสรุปผลการตรวจ สตน.  ในวันพุธที่ ๑๕ มิ.ย.๖๑, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมสรุปผลการตรวจ สตน. ในวันพุธที่ ๑๕ มิ.ย.๖๑, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร จิตวิทยาความมั่นคง ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มิ.ย.๖๑, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร จิตวิทยาความมั่นคง ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มิ.ย.๖๑, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการจัดทำ โครงสร้างกำลังพลของส่วนราชการใน บก.ทท. และจัดทำแผนการบรรจุ กำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มิ.ย.๖๑  ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการจัดทำ โครงสร้างกำลังพลของส่วนราชการใน บก.ทท. และจัดทำแผนการบรรจุ กำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มิ.ย.๖๑ ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
การประชุมพิจารณาแก้ไขการแบ่งมอบความรับผิดชอบ การจัดการภายใน บก.ทท. พื้นที่แจ้งวัฒนะ (เขตสุขาภิบาล) ในวันพุธที่ ๑๓  มิ.ย.๖๑, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมพิจารณาแก้ไขการแบ่งมอบความรับผิดชอบ การจัดการภายใน บก.ทท. พื้นที่แจ้งวัฒนะ (เขตสุขาภิบาล) ในวันพุธที่ ๑๓ มิ.ย.๖๑, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
ประชุมบูรณาการความต้องการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (ทราบกรอบวงเงิน) กิจกรรมหลัก รายการบุคลากรภาครัฐ,  การบริหาร  และบริการกำลังพล วันอังคารที่ ๑๒ มิ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
ประชุมบูรณาการความต้องการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ทราบกรอบวงเงิน) กิจกรรมหลัก รายการบุคลากรภาครัฐ, การบริหาร และบริการกำลังพล วันอังคารที่ ๑๒ มิ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมพิจารณาและคัดสรรพนักงานราชการ  และลูกจ้างประจำของ บก.ทท. วันที่ ๗ มิ.ย.๖๑ ณ ประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมพิจารณาและคัดสรรพนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของ บก.ทท. วันที่ ๗ มิ.ย.๖๑ ณ ประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลงานการจัดการความรู้ ของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๖ - ๗ มิ.ย.๖๑ (วันที่สอง) ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลงานการจัดการความรู้ ของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๖ - ๗ มิ.ย.๖๑ (วันที่สอง) ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลงาน การจัดการความรู้ของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มิ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลงาน การจัดการความรู้ของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มิ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

พล.ต. ชาตรี  กาญจนประโชติ  รอง จก.กพ.ทหาร
 กรุณาเป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจ สตน.
ในวันพุธที่ ๑๕ มิ.ย.๖๑
, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

 

พล.อ.ท. วีรพงษ์  นิลจินดา จก.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธาน
การประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
จิตวิทยาความมั่นคง ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มิ.ย.๖๑
, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

 

 

พล.ต. พนม  ใจทหาร  ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการจัดทำ
โครงสร้างกำลังพลของส่วนราชการใน บก.ทท. และจัดทำแผนการบรรจุ
กำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มิ.ย.๖๑
 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.

พล.ต. ชาตรี  กาญจนประโชติ  รอง จก.กพ.ทหาร
 กรุณาเป็นประธานการประชุมพิจารณาแก้ไขการแบ่งมอบความรับผิดชอบ
การจัดการภายใน บก.ทท. พื้นที่แจ้งวัฒนะ (เขตสุขาภิบาล) ในวันพุธที่ ๑๓
มิ.ย.๖๑
, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

ประชุมบูรณาการความต้องการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 (ทราบกรอบวงเงิน) กิจกรรมหลัก รายการบุคลากรภาครัฐ
,  การบริหาร
และบริการกำลังพล วันอังคารที่ ๑๒ มิ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
โดยมี พล.ต. พนม ใจทหาร  ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร เป็นประธาน

พล.ต. พนม  ใจทหาร ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธานการประชุมพิจารณาและคัดสรรพนักงานราชการ
และลูกจ้างประจำของ บก.ทท. วันที่ ๗ มิ.ย.๖๑ ณ ประชุม กพ.ทหาร (๑)

พล.ต. ชาตรี  กาญจนประโชติ รอง จก.กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลงานการจัดการความรู้
ของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่าง
วันที่ ๖ - ๗ มิ.ย.๖๑ (วันที่สอง) ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

พล.ต. ชาตรี  กาญจนประโชติ รอง จก.กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลงาน
การจัดการความรู้ของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มิ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

หน่วยงานราชการ กห.