กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

  

การแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ระดับเหล่าทัพ  ประจำปี ๒๕๖๑ ของ ทอ. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ก.ค.๖๑, ๐๙๐๐ ณ บน.๑ จว.น.ม.
การแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ระดับเหล่าทัพ ประจำปี ๒๕๖๑ ของ ทอ. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ก.ค.๖๑, ๐๙๐๐ ณ บน.๑ จว.น.ม.
การแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ระดับเหล่าทัพ  ประจำปี ๒๕๖๑ ของ ทร. ในพุธที่ ๑๘ ก.ค.๖๑, ๐๘๓๐ ณ นย. จว.ช.บ.
การแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ระดับเหล่าทัพ ประจำปี ๒๕๖๑ ของ ทร. ในพุธที่ ๑๘ ก.ค.๖๑, ๐๘๓๐ ณ นย. จว.ช.บ.
การประชุมทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างงบประมาณสายงานกำลังพล  ณ ห้องประชุม สปช.ทหาร (ชั้น ๖)
การประชุมทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างงบประมาณสายงานกำลังพล ณ ห้องประชุม สปช.ทหาร (ชั้น ๖)
การประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ ครั้งที่ ๙/๖๑ ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๒) เป็นประธาน/ผลการเบิกจ่ายของ กพ.ทหาร ได้ A+
การประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ ครั้งที่ ๙/๖๑ ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๒) เป็นประธาน/ผลการเบิกจ่ายของ กพ.ทหาร ได้ A+
การสัมมนาวิชาการนานาชาติ (International saminar ๒๐๑๘)   เรื่อง Countering Violent Extremist Narratives in the Global Context  วันที่ ๑๘-๑๙ ก.ค.๖๑ ณ ศศย.ทท. จว.ช.บ. โดยมี รอง เสธ.ทหาร ๑ เป็นประธาน
การสัมมนาวิชาการนานาชาติ (International saminar ๒๐๑๘) เรื่อง Countering Violent Extremist Narratives in the Global Context วันที่ ๑๘-๑๙ ก.ค.๖๑ ณ ศศย.ทท. จว.ช.บ. โดยมี รอง เสธ.ทหาร ๑ เป็นประธาน
การประชุมตรวจสอบความต้องการงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กพ.ทหาร ณ ห้องประชุม สนผพ.กพ.ทหาร
การประชุมตรวจสอบความต้องการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กพ.ทหาร ณ ห้องประชุม สนผพ.กพ.ทหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการองค์การของ บก.ทท. หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘  ก.ค.๖๑  ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี จว.ก.จ.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการองค์การของ บก.ทท. หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ก.ค.๖๑ ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี จว.ก.จ.
การอบรมนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรของ บก.ทท. รุ่นที่ ๔๕ (ชุดที่ ๒)  ประจำปี ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๖ ก.ค.๖๑, ๐๙๐๐ ณ สโมสร บก.ทท.
การอบรมนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรของ บก.ทท. รุ่นที่ ๔๕ (ชุดที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๖ ก.ค.๖๑, ๐๙๐๐ ณ สโมสร บก.ทท.

พล.อ.ท. วีรพงษ์  นิลจินดา  จก.กพ.ทหาร
กรุณาเป็น หน.คณะสังเกตการณ์การแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ระดับเหล่าทัพ
 ประจำปี ๒๕๖๑ ของ ทอ. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ก.ค.๖๑
, ๐๙๐๐ ณ บน.๑ จว.น.ม.

พล.ร.ต. ก้องเกียรติ  สัจวุฒิ ร.น.  รอง จก.กพ.ทหาร
กรุณาเป็น หน.คณะสังเกตการณ์การแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ระดับเหล่าทัพ
 ประจำปี ๒๕๖๑ ของ ทร. ในพุธที่ ๑๘ ก.ค.๖๑
, ๐๘๓๐ ณ นย. จว.ช.บ.

ผอ.กคง.กพ.ทหาร และ นงป.กพ.ทหาร
ร่วมประชุมทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างงบประมาณสายงานกำลังพล
 ณ ห้องประชุม สปช.ทหาร (ชั้น ๖)

พ.อ.สัมพันธ์ รงศ์จำเริญ รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ ครั้งที่ ๙/๖๑ ณ ห้องประชุม บก.ทท.
ชั้น ๔ โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๒) เป็นประธาน/ผลการเบิกจ่ายของ กพ.ทหาร ได้
A+

พล.ต. ชาตรี  กาญจนประโชติ รอง จก.กพ.ทหาร 
เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการนานาชาติ (
International saminar ๒๐๑๘) 
เรื่อง
Countering Violent Extremist Narratives in the Global Context
วันที่ ๑๘-๑๙ ก.ค.๖๑ ณ ศศย.ทท. จว.ช.บ. โดยมี รอง เสธ.ทหาร ๑ เป็นประธาน

พล.ต ชาตรี  กาญจนประโชติ  รอง จก.กพ.ทหาร 
กรุณาเป็นประธานการประชุมตรวจสอบความต้องการงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 ของ กพ.ทหาร ณ ห้องประชุม สนผพ.กพ.ทหาร

พล.ต. พนม ใจทหาร ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์การของ บก.ทท. หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘  ก.ค.๖๑
ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี จว.ก.จ.

พล.ต. ชาตรี  กาญจนประโชติ รอง จก.กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธานการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมนายทหารประทวน
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรของ บก.ทท. รุ่นที่ ๔๕ (ชุดที่ ๒)
ประจำปี ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๖ ก.ค.๖๑
, ๐๙๐๐ ณ สโมสร บก.ทท.

หน่วยงานราชการ กห.