กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (ติดตามคู่มือฯ บทที่ ๒ - ๓) ในวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๑, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (ติดตามคู่มือฯ บทที่ ๒ - ๓) ในวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๑, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำแผนการบรรจุกำลังพลเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และแผนการบรรจุกำลังพลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พ.ค.๖๑, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำแผนการบรรจุกำลังพลเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และแผนการบรรจุกำลังพลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พ.ค.๖๑, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมพิจารณาร่างขอบเขตเนื้อหาการปฐมนิเทศ ผู้บริหารของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๖ พ.ค.๖๑, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมพิจารณาร่างขอบเขตเนื้อหาการปฐมนิเทศ ผู้บริหารของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๖ พ.ค.๖๑, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การแสดงศักยภาพของ กำลังพลสำรอง ๓ เหล่าทัพ ในวันพุธที่ ๑๖ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ ณ ลานหน้าอาคารบริการ สป. (ศรีสมาน) โดยมี ปล.กห. เป็นประธาน
การแสดงศักยภาพของ กำลังพลสำรอง ๓ เหล่าทัพ ในวันพุธที่ ๑๖ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ ณ ลานหน้าอาคารบริการ สป. (ศรีสมาน) โดยมี ปล.กห. เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและปรับปรุง ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยหลักสูตรการศึกษาของ บก.ทท. พ.ศ.๒๕๕๓ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร ในวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๑, ๐๙๐๐
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและปรับปรุง ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยหลักสูตรการศึกษาของ บก.ทท. พ.ศ.๒๕๕๓ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร ในวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๑, ๐๙๐๐
ประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ ครั้งที่ ๗/๖๑ ณ ห้องประชุม บก.ทท.ชั้น ๔ โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๒) เป็นประธานการประชุมฯ
ประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ ครั้งที่ ๗/๖๑ ณ ห้องประชุม บก.ทท.ชั้น ๔ โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๒) เป็นประธานการประชุมฯ
การฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านกำลังพลร่วมกับเหล่าทัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่าง ๙ - ๑๑ พ.ค.๖๑ ณ โรงแรม เดอะ ไซมีส พัทยา จว.ช.บ.
การฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านกำลังพลร่วมกับเหล่าทัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่าง ๙ - ๑๑ พ.ค.๖๑ ณ โรงแรม เดอะ ไซมีส พัทยา จว.ช.บ.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พ.ค.๖๑ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จว.ช.บ.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พ.ค.๖๑ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จว.ช.บ.

 

พล.ร.ต. ก้องเกียรติ  สัจวุฒิ ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร/
ประธานคณะทำงานการจัดการความรู้ของ กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ติดตามผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
(ติดตามคู่มือฯ บทที่ ๒ - ๓) ในวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๑
, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

 

พล.ต. พนม  ใจทหาร  ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
 ได้กรุณาเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำแผนการบรรจุกำลังพลเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และแผนการบรรจุกำลังพลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พ.ค.๖๑, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

พล.อ.ท. วีรพงษ์  นิลจินดา จก.กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างขอบเขตเนื้อหาการปฐมนิเทศ
ผู้บริหารของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 ในวันพุธที่ ๑๖ พ.ค.๖๑
, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

 

พล.ต. ชาตรี กาญจนประโชติ
รอง จก.กพ.ทหาร เข้าร่วมชมการแสดงศักยภาพของ
กำลังพลสำรอง ๓ เหล่าทัพ ในวันพุธที่ ๑๖ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐
ณ ลานหน้าอาคารบริการ สป. (ศรีสมาน) โดยมี ปล.กห. เป็นประธาน

 

 

 

พ.อ. ยุทธศักดิ์  วาสนจิตต์ รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและปรับปรุง
ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยหลักสูตรการศึกษาของ บก.ทท. พ.ศ.๒๕๕๓
 ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร ในวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๑
, ๐๙๐๐

 ๑๐ พ.ค.๖๑,๐๙๐๐ พล.ต.ชาตรี กาญจนประโชติ
รอง จก.กพ.ทหาร ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ ครั้งที่ ๗/๖๑
ณ ห้องประชุม บก.ทท.ชั้น ๔ โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๒) เป็นประธานการประชุมฯ

 

พล.ต. พนม ใจทหาร ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
ได้กรุณาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านกำลังพลร่วมกับเหล่าทัพ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่าง ๙ - ๑๑ พ.ค.๖๑
ณ โรงแรม เดอะ ไซมีส พัทยา จว.ช.บ.

พล.ต. ชาตรี กาญจนประโชติ รอง จก.กพ.ทหาร
ได้กรุณาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล บก.ทท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พ.ค.๖๑
ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จว.ช.บ.

 

 

หน่วยงานราชการ กห.