กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ ส.ค.๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๐ ส.ค.๖๑ เวลา ๐๖๐๐ ณ สโมสร บก.ทท.
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ ส.ค.๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๐ ส.ค.๖๑ เวลา ๐๖๐๐ ณ สโมสร บก.ทท.
การประชุมคณะอนุกรรมการ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๑ ของ ทท.  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ส.ค.๖๑, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมคณะอนุกรรมการ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๑ ของ ทท. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ส.ค.๖๑, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณปี ๖๒ (สาย กบ.และสาย งป.)  ณ ห้องประชุมชั้น ๔ บก.ทท. โดยมี รอง เสธ.ทหาร (๒) เป็นประธานการประชุม
การประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณปี ๖๒ (สาย กบ.และสาย งป.) ณ ห้องประชุมชั้น ๔ บก.ทท. โดยมี รอง เสธ.ทหาร (๒) เป็นประธานการประชุม
การประชุมชี้แจงการส่งเอกสารหลักฐาน การดำเนินงานด้านหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความโปร่งใสและ วัฒนธรรมของส่วนราชการใน บก.ทท. (ตัวชี้วัดที่ ๔) ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ ส.ค.๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
การประชุมชี้แจงการส่งเอกสารหลักฐาน การดำเนินงานด้านหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความโปร่งใสและ วัฒนธรรมของส่วนราชการใน บก.ทท. (ตัวชี้วัดที่ ๔) ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ ส.ค.๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
การตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ หลักสูตรการฝึกอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร  รุ่นที่ ๔๕ (ชุดที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) ณ ศร.  ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข.
การตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ หลักสูตรการฝึกอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๕ (ชุดที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) ณ ศร. ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข.
การฝึกอบรมการกำหนดและบันทึกเกณฑ์ระดับทักษะ ภาษาอังกฤษของตำแหน่งงานฯ ในระบบ RSES ในวันที่ ๘ ส.ค.๖๑, ๐๙๐๐  ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การฝึกอบรมการกำหนดและบันทึกเกณฑ์ระดับทักษะ ภาษาอังกฤษของตำแหน่งงานฯ ในระบบ RSES ในวันที่ ๘ ส.ค.๖๑, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษาณ วัดโพธิ์ทองบน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษาณ วัดโพธิ์ทองบน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลงานการจัดการความรู้ ของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ ส.ค.๖๑ (วันที่สอง) ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลงานการจัดการความรู้ ของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ ส.ค.๖๑ (วันที่สอง) ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

พล.ต. ชาตรี  กาญจนประโชติ  รอง จก.กพ.ทหาร
 เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ ส.ค.๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๐ ส.ค.๖๑ เวลา ๐๖๐๐
ณ สโมสร บก.ทท.

พล.อ. พรพิพัฒน์  เบญญศรี  เสธ.ทหาร/ประธานอนุกรรมการ 
กรุณาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๑ ของ ทท.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ส.ค.๖๑
, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

พล.ต.ชาตรี กาญจนประโชติ รอง จก.กพ.ทหาร/
อนุกรรมการฯ ร่วมประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณปี ๖๒ (สาย กบ.และสาย งป.)
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ บก.ทท. โดยมี รอง เสธ.ทหาร (๒) เป็นประธานการประชุม

พล.ต. ชาตรี  กาญจนประโชติ รอง จก.กพ.ทหาร
ได้กรุณาเป็นประธานการประชุมชี้แจงการส่งเอกสารหลักฐาน
การดำเนินงานด้านหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความโปร่งใสและ
วัฒนธรรมของส่วนราชการใน บก.ทท. (ตัวชี้วัดที่ ๔) ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๙ ส.ค.๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

 

พล.ต. ชาตรี  กาญจนประโชติ รอง จก.กพ.ทหาร
ได้กรุณาเดินทางเป็นหัวหน้าคณะในการตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ
หลักสูตรการฝึกอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
 รุ่นที่ ๔๕ (ชุดที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) ณ ศร.
 ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข.

พล.อ.ท. วีรพงษ์  นิลจินดา จก.กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธานการฝึกอบรมการกำหนดและบันทึกเกณฑ์ระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษของตำแหน่งงานฯ ในระบบ
RSES ในวันที่ ๘ ส.ค.๖๑, ๐๙๐๐
ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

พล.ต.ชาตรี ฯ รอง จก.กพ.ทหาร
นำข้าราชการ กพ.ทหาร ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษาณ วัดโพธิ์ทองบน

พล.ต. พนม  ใจทหาร ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลงานการจัดการความรู้
ของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓
ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ ส.ค.๖๑ (วันที่สอง) ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

หน่วยงานราชการ กห.