กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบแผนการส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมของ บก.ทท. พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบแผนการส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมของ บก.ทท. พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
การประชุมพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการ อสว.  ว่าด้วยการใช้ศูนย์กีฬาและสนามกีฬา ของ บก.ทท.
การประชุมพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการ อสว. ว่าด้วยการใช้ศูนย์กีฬาและสนามกีฬา ของ บก.ทท.
การประชุมหารือเรื่องแนวคิดสายวิทยาการ  ของ USA และการจัดทำหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ของสายวิทยาการ  โดยมี คณะ DiRi มาเล่าประสบการณ์ของสหรัฐฯ
การประชุมหารือเรื่องแนวคิดสายวิทยาการ ของ USA และการจัดทำหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ของสายวิทยาการ โดยมี คณะ DiRi มาเล่าประสบการณ์ของสหรัฐฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)
การประชุม การให้ทุนการศึกษาบุตรของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การประชุม การให้ทุนการศึกษาบุตรของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
พิธีปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ บก.ทท. รุ่นที่ ๒๐
พิธีปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ บก.ทท. รุ่นที่ ๒๐
การประชุมเตรียมการจัดงานวันสถาปนา บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๑
การประชุมเตรียมการจัดงานวันสถาปนา บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๑

พ.อ. ยุทธศักดิ์  วาสนจิตต์ รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร (๑) กรุณาเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ติดตามผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
ในวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๑
, ๐๘๔๕ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

พล.อ.ท. วีรพงษ์  นิลจินดา จก.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การตรวจสอบแผนการส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมของ บก.ทท. พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
ในวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๑
, ๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

พล.ต. พนม  ใจทหาร  ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการ อสว.
ว่าด้วยการใช้ศูนย์กีฬาและสนามกีฬา ของ บก.ทท. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มี.ค.๖๑
, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

พล.ต.ชาตรี  กาญจนประโชติ รอง จก.กพ.ทหาร เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องแนวคิดสายวิทยาการ
ของ
USA และการจัดทำหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ของสายวิทยาการ
โดยมี คณะ
DiRi มาเล่าประสบการณ์ของสหรัฐฯ
ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑
) วันที่ ๘ มี.ค.
๖๑, ๐๙๐๐

พล.ต. ชาตรี  กาญจนประโชติ รอง จก.กพ.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(ครั้งที่ ๑)
ในวันพุธที่ ๗ มี.ค.๖๑, ๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

พล.อ.อ. ชวรัตน์ มารุ่งเรือง รอง เสธ.ทหาร (๓)/รองประธานกรรมการ กรุณาเป็นประธานการประชุม
การให้ทุนการศึกษาบุตรของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ก.พ.๖๑
, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

พล.ต. ชาตรี  กาญจนประโชติ รอง จก.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธานและมอบวุฒิบัตร
ในพิธีปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ บก.ทท. รุ่นที่ ๒๐
ในวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๑
, ๑๕๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

 

พล.อ.ท. วีรพงษ์  นิลจินดา จก.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันสถาปนา บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ก.พ.๖๑, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

×

ข้อความ

Failed loading XML...

หน่วยงานราชการ กห.

ข่าวประจำวัน