กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

  

การประชุมเตรียมการ การปฐมนิเทศ หน.ส่วนราชการ บก.ทท. ในวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๑, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑) โดยมีตัวแทน ส่วนราชการ บก.ทท. และ นขต.กพ.ทหาร
การประชุมเตรียมการ การปฐมนิเทศ หน.ส่วนราชการ บก.ทท. ในวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๑, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑) โดยมีตัวแทน ส่วนราชการ บก.ทท. และ นขต.กพ.ทหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง องค์ความรู้การทดลองใช้สายวิทยาการ สายงาน และหัวหน้าสายวิทยาการ ของ บก.ทท. ในส่วนของ กพ.ทหาร ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ก.ย.๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร เพื่อให้กำลังพล กพ.ทหาร ได้รับทราบ และมีความเข้าใจในการดำเนินการมากยิ่งขึ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง องค์ความรู้การทดลองใช้สายวิทยาการ สายงาน และหัวหน้าสายวิทยาการ ของ บก.ทท. ในส่วนของ กพ.ทหาร ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ก.ย.๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร เพื่อให้กำลังพล กพ.ทหาร ได้รับทราบ และมีความเข้าใจในการดำเนินการมากยิ่งขึ
กิจกรรม
กิจกรรม "RTARF HQ KM DAY ๒๐๑๘" และการประกวดผลงานการจัดการความรู้คุณภาพดีเด่น ในวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๑ ณ สโมสร บก.ทท. มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๒๖๐ นาย ผลการตัดสิน หน่วยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ กพ.ทหาร รองชนะเลิศ
การประชุมเพื่อแบ่งมอบความรับผิดชอบดำเนินการ พิธีเยี่ยมอำลา ทร. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของ ผบ.ทสส. ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓) เวลา ๑๓๐๐
การประชุมเพื่อแบ่งมอบความรับผิดชอบดำเนินการ พิธีเยี่ยมอำลา ทร. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของ ผบ.ทสส. ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓) เวลา ๑๓๐๐
ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทหารของ บก.ทท. รุ่นที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๒ ก.ย.๖๑ ณ รร.ตท.สปท. อ.บ้านนา จว.น.ย
ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทหารของ บก.ทท. รุ่นที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๒ ก.ย.๖๑ ณ รร.ตท.สปท. อ.บ้านนา จว.น.ย
จก.กพ.ทหาร คณก.คกส. ประชุม คกส. ประจำปี ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ ๑๒ ก.ย.๖๑ ,๑๓๓๐ ณ ห้องภาณุรังษี ภายในศาลาว่าการกลาโหม โดยมี รมช.กห. /รองประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมฯ
จก.กพ.ทหาร คณก.คกส. ประชุม คกส. ประจำปี ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ ๑๒ ก.ย.๖๑ ,๑๓๓๐ ณ ห้องภาณุรังษี ภายในศาลาว่าการกลาโหม โดยมี รมช.กห. /รองประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมฯ
การประชุม เรื่องการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายรับสถานพยาบาล ในวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๑, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุม เรื่องการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายรับสถานพยาบาล ในวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๑, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนนำเสนอผลงานฯ ในกิจกรรม
การประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนนำเสนอผลงานฯ ในกิจกรรม "RTARF HQ KM DAY 2018" ในวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๑, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

พล.ต. พนม ใจทหาร ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
 กรุณาเป็นประธานการประชุมเตรียมการ การปฐมนิเทศ
หน.ส่วนราชการ บก.ทท. ในวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๑
, ๐๙๐๐
ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑) โดยมีตัวแทน ส่วนราชการ บก.ทท.
และ นขต.กพ.ทหาร ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมงาน เข้าร่วมหารือ

กนผ.สนผพ.กพ.ทหาร  กจก.กพ.ทหาร  กพพ.กพ.ทหาร
และ กพบท.กพ.ทหาร ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง
องค์ความรู้การทดลองใช้สายวิทยาการ สายงาน และหัวหน้าสายวิทยาการ
ของ บก.ทท. ในส่วนของ กพ.ทหาร ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ก.ย.๖๑
ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร เพื่อให้กำลังพล กพ.ทหาร ได้รับทราบ
และมีความเข้าใจในการดำเนินการมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ดังกล่าวใหักับส่วนราชการใน บก.ทท. ทราบ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

พล.ร.ต. ก้องเกียรติ  สุัจวุฒิ ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธานการจัดกิจกรรม "
RTARF HQ KM DAY ๒๐๑๘"
และการประกวดผลงานการจัดการความรู้คุณภาพดีเด่น ในวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๑
 ณ สโมสร บก.ทท. มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๒๖๐ นาย ผลการตัดสิน
หน่วยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ กพ.ทหาร รองชนะเลิศ อันดับ ๑ คือ ผท.ทหาร
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ คือ ชด.ทหาร และรางวัล
Popular Vote คือ กร.ทหาร

พล.ต. ชาตรี กาญจนประโชติ รอง จก.กพ.ทหาร
ได้กรุณาเป็นประธานการประชุมเพื่อแบ่งมอบความรับผิดชอบดำเนินการ
 พิธีเยี่ยมอำลา ทร. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของ ผบ.ทสส.
ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓) เวลา ๑๓๐๐

พล.ร.ต. ก้องเกียรติ  สัจวุฒิ ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร
 ได้กรุณาเดินทางเป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ
หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทหารของ
บก.ทท. รุ่นที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๒ ก.ย.๖๑
ณ รร.ตท.สปท. อ.บ้านนา จว.น.ย

จก.กพ.ทหาร คณก.คกส. ประชุม คกส. ประจำปี ๒๕๖๑
 เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ ๑๒ ก.ย.๖๑
,๑๓๓๐ ณ ห้องภาณุรังษี
ภายในศาลาว่าการกลาโหม โดยมี รมช.กห. /รองประธานกรรมการ
เป็นประธานการประชุมฯ

จก.กพ.ทหาร เป็นประธานการประชุม
 เรื่องการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายรับสถานพยาบาล
ในวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๑
, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓) 

พล.ร.ต. ก้องเกียรติ  สัจวุฒิ ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร
 กรุณาเป็นประธานการประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน
ก่อนนำเสนอผลงานฯ ในกิจกรรม "
RTARF HQ KM DAY 2018" ในวันที่
๑๑ ก.ย.๖๑
, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

 

 

 

หน่วยงานราชการ กห.