กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

  

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์โครงสร้าง และอัตรากำลังพลของส่วนราชการใน บก ทท ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธค ๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ ทหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์โครงสร้าง และอัตรากำลังพลของส่วนราชการใน บก ทท ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธค ๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ ทหาร
พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระดับ รอง ผอ.สำนัก และ ผอ.กอง หรือเทียบเท่า ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธ.ค.๖๑ ณ โรงแรมวิลลาพาราดี เขาใหญ่ จว.น.ม.
พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระดับ รอง ผอ.สำนัก และ ผอ.กอง หรือเทียบเท่า ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธ.ค.๖๑ ณ โรงแรมวิลลาพาราดี เขาใหญ่ จว.น.ม.
การประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ บก.ทท.ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม บก.ทท. โดยมี รอง ผบ.ทสส.(ทร.) เป็นประธาน
การประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ บก.ทท.ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม บก.ทท. โดยมี รอง ผบ.ทสส.(ทร.) เป็นประธาน
การประชุมหารือแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๗ ธ.ค.๖๑, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมหารือแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๗ ธ.ค.๖๑, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและจัดทำแผน ปฏิบัติการจัดการความรู้ของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ ธ.ค.๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและจัดทำแผน ปฏิบัติการจัดการความรู้ของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ ธ.ค.๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
ข้าราชการ กพ.ทหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ข้าราชการ กพ.ทหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ "พื้นที่บริเวณสนามศุภชลาศัย ในวันพุธที่ ๕ ธ.ค.๖๑ เวลา๑๐๐๐
กพพ.ฯ ดำเนินการทดลองใช้แบบทดสอบสัมภาษณ์ ระดับทักษะภาษาอังกฤษ ระดับ ๒ (RSES 2) ในวันที่ ๒๙ พ.ย.๖๑ ณ ห้อง Syndicate ๑-๖ ศสภ.ยก.ทหาร
กพพ.ฯ ดำเนินการทดลองใช้แบบทดสอบสัมภาษณ์ ระดับทักษะภาษาอังกฤษ ระดับ ๒ (RSES 2) ในวันที่ ๒๙ พ.ย.๖๑ ณ ห้อง Syndicate ๑-๖ ศสภ.ยก.ทหาร
การประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านกำลังพลของ บก.ทท. รุ่นที่ ๒๑ ในวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๑, ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านกำลังพลของ บก.ทท. รุ่นที่ ๒๑ ในวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๑, ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

 

พอ. สัมพันธ์  รงศ์จำเริญ  รอง ผอ สนผพ กพ ทหาร
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์โครงสร้าง
และอัตรากำลังพลของส่วนราชการใน  บก ทท ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธค ๖๑
 ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ ทหาร

 

 

 

พล.ต. พนม  ใจทหาร รอง จก.กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ระดับ รอง ผอ.สำนัก และ ผอ.กอง หรือเทียบเท่า ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธ.ค.๖๑
 ณ โรงแรมวิลลาพาราดี เขาใหญ่ จว.น.ม.

พล.ต.พนม ใจทหาร รอง จก.กพ.ทหาร
เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ของ บก.ทท.ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม บก.ทท.
โดยมี รอง ผบ.ทสส.(ทร.) เป็นประธาน

พล.อ.ต. ปริญญา จันทริก ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 (
Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ.๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๗ ธ.ค.๖๑
, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

พล.อ.ต. ปริญญา  จันทริก ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและจัดทำแผน
ปฏิบัติการจัดการความรู้ของส่วนราชการใน บก.ทท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ ธ.ค.๖๑
 ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

ข้าราชการ กพ.ทหาร  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ
"พื้นที่บริเวณสนามศุภชลาศัย ในวันพุธที่ ๕ ธ.ค.๖๑ เวลา๑๐๐๐

กพพ.ฯ ดำเนินการทดลองใช้แบบทดสอบสัมภาษณ์
ระดับทักษะภาษาอังกฤษ ระดับ ๒ (
RSES 2) ในวันที่ ๒๙ พ.ย.๖๑
ณ ห้อง
Syndicate ๑-๖ ศสภ.ยก.ทหาร

พล.ร.ต. วิจิตร  ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร
 กรุณาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านกำลังพลของ บก.ทท. รุ่นที่ ๒๑ ในวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๑
, ๑๓๐๐
ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

หน่วยงานราชการ กห.