กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

  

การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๙ พ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุมขั้น ๒ สปช.ทหาร
การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๙ พ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุมขั้น ๒ สปช.ทหาร
การประชุมหารือกำหนดหัวข้อในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนปรับปรุงการปลูกฝังความเป็นทหารและวัฒนธรรมองค์กรของนักเรียนทหาร ในวันศุกร์ที่ ๒ พ.ย.๖๒, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมหารือกำหนดหัวข้อในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนปรับปรุงการปลูกฝังความเป็นทหารและวัฒนธรรมองค์กรของนักเรียนทหาร ในวันศุกร์ที่ ๒ พ.ย.๖๒, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
พลเอก สุพจน์ ธามรงค์รัตน์ หัวหน้าคณะทางานติดตามและขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา เข้าพบปะข้าราชการ กพ.ทหาร โดยมี รอง จก.กพ.ทหาร ให้การต้อนรับ ในวันอังคารที่ ๓๐ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
พลเอก สุพจน์ ธามรงค์รัตน์ หัวหน้าคณะทางานติดตามและขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา เข้าพบปะข้าราชการ กพ.ทหาร โดยมี รอง จก.กพ.ทหาร ให้การต้อนรับ ในวันอังคารที่ ๓๐ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรจัดหาจาก นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ต.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๒)
การสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรจัดหาจาก นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ต.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๒)
การอบรมระบบจ่ายตรงทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ต.ค.๖๑ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทหาร
การอบรมระบบจ่ายตรงทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ต.ค.๖๑ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทหาร
การประชุมชี้แจงการแบ่งมอบหน้าที่การทดลอง ใช้สายวิทยาการสายงาน และหัวหน้าสายวิทยาการสายงานกำลังพล  ในวันอังคารที่ ๑๖ ต.ค.๖๑, ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมชี้แจงการแบ่งมอบหน้าที่การทดลอง ใช้สายวิทยาการสายงาน และหัวหน้าสายวิทยาการสายงานกำลังพล ในวันอังคารที่ ๑๖ ต.ค.๖๑, ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ กพ.ทหาร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ต.ค.๖๑, ๐๘๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ กพ.ทหาร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ต.ค.๖๑, ๐๘๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุม เรื่อง การประเมินผล การปฏิบัติราชการกำลังพล บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วงรอบที่๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ต.ค.๖๑, ๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
การประชุม เรื่อง การประเมินผล การปฏิบัติราชการกำลังพล บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วงรอบที่๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ต.ค.๖๑, ๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

คณะทำงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
กพ.ทหาร เข้ารับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน บก.ทท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๙ พ.ย.๖๑
ณ ห้องประชุมขั้น ๒ สปช.ทหาร

พล.ต. พนม  ใจทหาร รอง จก.กพ.ทหาร (๑)
กรุณาเป็นประธานการประชุมหารือกำหนดหัวข้อในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนปรับปรุงการปลูกฝังความเป็นทหารและวัฒนธรรมองค์กรของนักเรียนทหาร
 ในวันศุกร์ที่ ๒ พ.ย.๖๒
, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

พลเอก สุพจน์ ธามรงค์รัตน์
หัวหน้าคณะทางานติดตามและขับเคลื่อนงาน
ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา เข้าพบปะข้าราชการ
 กพ.ทหาร โดยมี รอง จก.กพ.ทหาร ให้การต้อนรับ
 ในวันอังคารที่ ๓๐ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

การดำเนินการสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรจัดหาจาก
นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของ บก.ทท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ต.ค.๖๑
 ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๒)

การอบรมระบบจ่ายตรงทหารกองประจำการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ต.ค.๖๑
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทหาร

พล.ต. พนม ใจทหาร รอง จก.กพ.ทหาร (๑)
กรุณาเป็นประธานการประชุมชี้แจงการแบ่งมอบหน้าที่การทดลอง
ใช้สายวิทยาการสายงาน และหัวหน้าสายวิทยาการสายงานกำลังพล 
ในวันอังคารที่ ๑๖ ต.ค.๖๑
, ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

พล.อ.ท. สรายุทธ์ มหัตกีรติ จก.กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธานการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ กพ.ทหาร
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ต.ค.๖๑
, ๐๘๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

พล.ต. พนม ใจทหาร รอง จก.กพ.ทหาร(๑)
กรุณาเป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง การประเมินผล
การปฏิบัติราชการกำลังพล บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ วงรอบที่๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ต.ค.๖๑
, ๐๙๐๐
ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

หน่วยงานราชการ กห.