กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

  

การประชุมชี้แจงการแบ่งมอบหน้าที่การทดลอง ใช้สายวิทยาการสายงาน และหัวหน้าสายวิทยาการสายงานกำลังพล   ในวันอังคารที่ ๑๖ ต.ค.๖๑, ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมชี้แจงการแบ่งมอบหน้าที่การทดลอง ใช้สายวิทยาการสายงาน และหัวหน้าสายวิทยาการสายงานกำลังพล ในวันอังคารที่ ๑๖ ต.ค.๖๑, ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ กพ.ทหาร  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ต.ค.๖๑, ๐๘๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ กพ.ทหาร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ต.ค.๖๑, ๐๘๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุม เรื่อง การประเมินผล การปฏิบัติราชการกำลังพล บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ วงรอบที่๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ต.ค.๖๑, ๐๙๐๐  ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
การประชุม เรื่อง การประเมินผล การปฏิบัติราชการกำลังพล บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วงรอบที่๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ต.ค.๖๑, ๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ เจ้ากรมกำลังพลทหาร  ระหว่าง พล.อ.อ. วีรพงษ์  นิลจินดา กับ พล.อ.ท. สรายุทธ์ มหัตกีรติ  เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓) กรมกำลังพลทหาร
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ เจ้ากรมกำลังพลทหาร ระหว่าง พล.อ.อ. วีรพงษ์ นิลจินดา กับ พล.อ.ท. สรายุทธ์ มหัตกีรติ เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓) กรมกำลังพลทหาร

พล.ต. พนม ใจทหาร รอง จก.กพ.ทหาร (๑)
กรุณาเป็นประธานการประชุมชี้แจงการแบ่งมอบหน้าที่การทดลอง
ใช้สายวิทยาการสายงาน และหัวหน้าสายวิทยาการสายงานกำลังพล 
ในวันอังคารที่ ๑๖ ต.ค.๖๑
, ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

พล.อ.ท. สรายุทธ์ มหัตกีรติ จก.กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธานการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ กพ.ทหาร
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ต.ค.๖๑
, ๐๘๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

พล.ต. พนม ใจทหาร รอง จก.กพ.ทหาร(๑)
กรุณาเป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง การประเมินผล
การปฏิบัติราชการกำลังพล บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ วงรอบที่๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ต.ค.๖๑
, ๐๙๐๐
ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ เจ้ากรมกำลังพลทหาร
ระหว่าง พล.อ.อ. วีรพงษ์  นิลจินดา กับ พล.อ.ท. สรายุทธ์ มหัตกีรติ
เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)กรมกำลังพลทหาร

หน่วยงานราชการ กห.