กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

  

banner Exams 62

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรนายทหารประทวนอาวุโส บก.ทท. ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มี.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ อาคาร ๔ สบ.ทหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรนายทหารประทวนอาวุโส บก.ทท. ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มี.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ อาคาร ๔ สบ.ทหาร
นำเสนอผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.กพ.ทหาร (การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ฯ ส่วนนำ และบทที่ ๑ - ๒) ในวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๒, ๑๓๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร โดยมี พล.ร.ต วิจิตร ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร/ประธานคณะทำงาน การจัดการความรู้ของ กพ.ทหาร, รอง ผอ.
นำเสนอผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.กพ.ทหาร (การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ฯ ส่วนนำ และบทที่ ๑ - ๒) ในวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๒, ๑๓๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร โดยมี พล.ร.ต วิจิตร ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร/ประธานคณะทำงาน การจัดการความรู้ของ กพ.ทหาร, รอง ผอ.
การปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ของส่วนราชการ ใน บก.ทท. ในวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๒ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร โดยมี พล.อ.ต.หญิง ดร. สุพิศ ประสพศิลป์ ที่ปรึกษาการจัดการ ความรู้ของ บก.ทท. เป็นผู้บรรยาย
การปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ของส่วนราชการ ใน บก.ทท. ในวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๒ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร โดยมี พล.อ.ต.หญิง ดร. สุพิศ ประสพศิลป์ ที่ปรึกษาการจัดการ ความรู้ของ บก.ทท. เป็นผู้บรรยาย
การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๓) ประธาน ณ ห้องประชุม บก.ทท.ชั้น ๔
การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๓) ประธาน ณ ห้องประชุม บก.ทท.ชั้น ๔
การอบรมระบบจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มึ.ค.๖๒ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
การอบรมระบบจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มึ.ค.๖๒ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
การประชุมติดตามผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.กพ.ทหาร ครั้งที่ ๑ และพิจารณาคัดเลือกหัวข้อองค์ความรู้ สำหรับนำไปนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการความรู้ของ บก.ทท.
การประชุมติดตามผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.กพ.ทหาร ครั้งที่ ๑ และพิจารณาคัดเลือกหัวข้อองค์ความรู้ สำหรับนำไปนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการความรู้ของ บก.ทท.
กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่ ๖ มี.ค.๖๒เวลา ๐๗๐๐ ณ วัดฝาง ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยมี พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง เสธ.ทหาร (๒)เป็นประธาน
พิธีเปิดอบรมการให้ความรู้เรื่องการวางแผน ทางการเงินและการลงทุน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวิทยากรจาก กบข. มาบรรยาย ฯ แก่สมาชิก กบข. สังกัด บก.ทท. ในวันอังคารที่ ๕ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ ณ สโมสร บก.ทท.
พิธีเปิดอบรมการให้ความรู้เรื่องการวางแผน ทางการเงินและการลงทุน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวิทยากรจาก กบข. มาบรรยาย ฯ แก่สมาชิก กบข. สังกัด บก.ทท. ในวันอังคารที่ ๕ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ ณ สโมสร บก.ทท.

พ.อ. สัมพันธ์  รงค์จำเริญ รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำหลักสูตรนายทหารประทวนอาวุโส บก.ทท.
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มี.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ อาคาร ๔ สบ.ทหาร

กพพ.กพ.ทหาร จัดประชุมนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ของ
นขต.กพ.ทหาร (การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ฯ ส่วนนำ และบทที่ ๑ - ๒)
 ในวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๒
, ๑๓๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
โดยมี พล.ร.ต วิจิตร  ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร/ประธานคณะทำงาน
การจัดการความรู้ของ กพ.ทหาร
, รอง ผอ.สนผพ

กพ.ทหาร (๑) (๒)/คณะทำงานฯ และ พล.อ.ต.หญิง ดร. สุพิศ  ประสพศิลป์
ที่ปรึกษาการจัดการความรู้ของ กพ.ทหาร ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ

กพพ.กพ.ทหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังคำชี้แจง
การปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ของส่วนราชการ
ใน บก.ทท. ในวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๒ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
 โดยมี พล.อ.ต.หญิง ดร. สุพิศ  ประสพศิลป์ ที่ปรึกษาการจัดการ
ความรู้ของ บก.ทท. เป็นผู้บรรยาย

พล.ต.พนม ใจทหาร ผู้แทน จก.กพ.ทหาร
ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔
 โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๓
) ประธาน ณ ห้องประชุม บก.ทท.ชั้น ๔

การอบรมระบบจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ
ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

 ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มึ.ค.๖๒ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
โดยมี พล.อ.ต. ปริญญา  จันทริก ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร เป็นประธาน

พล.ร.ต. วิจิตร  ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร (๒)/
ประธานคณะทำงานการจัดการความรู้ของ กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธานการประชุมติดตามผลงานการจัดการความรู้ของ
นขต.กพ.ทหาร ครั้งที่ ๑ และพิจารณาคัดเลือกหัวข้อองค์ความรู้
สำหรับนำไปนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการความรู้ของ บก.ทท.
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับส่วนราชการใน บก.ทท.
ในวันอังคารที่ ๑๒ มี.ค.๖๒
, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

พล.ต.พนม ใจทหาร รอง จก.กพ.ทหาร
เป็นผู้แทน จก.กพ.ทหาร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่ ๖ มี.ค.๖๒เวลา ๐๗๐๐
 ณ วัดฝาง ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยมี
 พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง เสธ.ทหาร (๒)เป็นประธาน

พล.ร.ต. วิจิตร ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร
 ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการให้ความรู้เรื่องการวางแผน
ทางการเงินและการลงทุน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวิทยากรจาก
กบข. มาบรรยาย ฯ แก่สมาชิก กบข. สังกัด บก.ทท.
 ในวันอังคารที่ ๕ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ ณ สโมสร บก.ทท.

หน่วยงานราชการ กห.