หนังสือ กพ.ทหาร ที่ กห ๐๓๐๒/๑๖๘๓ ลง ๔ มิ.ย.๕๓ เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การทำสัญญาเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

File

You have no rights to access this category
 
 
Powered by Phoca Download