กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

   

พ.อ. ธีรนันทน์ คัยนันทน์ (ผอ.)


พ.อ.หญิง จุฑาธิป แก้วล้วน (รอง)

 

น.อ.หญิง กัญจน์ยพร  พยุงวงศ์  (ผช.)

มีหน้าที่ดำเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ การกำลังพล การส่งกำลัง การพลาธิการ 
การขนส่ง การสวัสดิการ การบริการ และการรักษาความปลอดภัย ประกอบไปด้วย 
แผนกคือ

              1.แผนกสารบรรณ
              2.แผนกธุรการและกำลังพล
              3.แผนกส่งกำลังและบริการ

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงาน 02-5721115