กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

น.อ. ณัฐพงศ์  วิทยาธีรรัตน์ (ผอ.)

 

น.อ. เลิศชัย ภัทรมุทธา (รอง)

พ.อ. จารุพล พงษ์สุริยา (ผช.)

พ.อ. กัญจน์ น้อยบุญสุก (ผช.)

 

มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการกำลังพลในเรื่องการปกครองบังคับบัญชา การรักษาแบบธรรมเนียมทหาร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง วินัย การสารวัตรทหาร การทะเบียนศพ การเชลยศึก บำเหน็จประจำปี การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบไปด้วย แผนกคือ
       1.แผนกวินัย
       2.แผนกปกครอง
       3.แผนกแบบธรรมเนียม