กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

น.อ. วีระชัย  สาตจีนพงษ์ (ผอ.)

พ.อ. ธนา  ผลพันธิน (รอง)

น.อ. เลิศชัย ภัทรมุทธา (ผช.)

พ.อ. จารุพล พงษ์สุริยา (ผช.)

มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการกำลังพลในเรื่องการปกครองบังคับบัญชา การรักษาแบบธรรมเนียมทหาร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง วินัย การสารวัตรทหาร การทะเบียนศพ การเชลยศึก บำเหน็จประจำปี การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบไปด้วย แผนกคือ
       1.แผนกวินัย
       2.แผนกปกครอง
       3.แผนกแบบธรรมเนียม