กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

พ.อ. ธวัชชัย  ทรงศรีเอี่ยม (ผอ.)

น.อ. รัฐภูมิ สิริหงส์ (รอง)

น.อ. รณชัย ภู่ทองสุข (ผช.)

น.อ.หญิง นุชพร ภูหงษ์ ร.น. (ผช.)

 

มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการ เกี่ยวกับกิจการกำลังพลในเรื่องขวัญและการบริการกำลังพล การสวัสดิการ สิทธิกำลังพลและพิธีการ ประกอบไปด้วย 3 แผนกคือ
           1.แผนกขวัญและบริการกำลังพล
           2.แผนกสิทธิกำลังพล
           3. แผนกสวัสดิการ