กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

พ.อ. สมเจษฎ์  สุนทรธรรม (ผอ.)

.. ฉัตรชัย เฉียบแหลม (รอง)

พ.อ.หญิง นันณิดา สังข์นิ่ม (ผช.)

พ.อ.สิริวัฒน์ ทัศนานุตริยกุล (ผช.)

 

มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการกำลังพลในเรื่องการพัฒนากำลังพล แผนและโครงการศึกษาและการฝึกอบรม การประกันคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรม การวิเคราะห์และประเมินผลด้านการพัฒนากำลังพล ด้านการศึกษาและด้านการฝึกอบรม
ประกอบไปด้วย แผนก คือ 
            1.แผนกพัฒนากำลังพล
            2.แผนกแผนและโครงการ
            3. แผนกการศึกษาและฝึกอบรม