กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

น.อ. วรวิทย์  ไวยเนตร (ผอ.)

น.อ. ฐิติพันธ์  บุตรดีสุวรรณ (รอง)

พ.อ.หญิง ศุภิสรา โพธิวัฒนางค์กูร (ผช.)

  

มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานกำลังพลและประเมินผลระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงาน 02-5721120