กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

น.อ. วรวิทย์  ไวยเนตร (ผอ.)

น.อ. ฐิติพันธ์  บุตรดีสุวรรณ (รอง)

น.อ. ศาสตราวุธ  ไศลบาท (ผช.)

 

มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานกำลังพลและประเมินผลระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงาน 02-5721120