กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

พ.อ.สัมพันธ์  รงศ์จำเริญ (ผอ.)

น.อ.สกัณฐ์  สัตยดิษฐ์ (รอง)

 .. ประสงค์ หิรัญญการ (ผช.)

 

มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายด้านกำลังพล กำลังคน การใช้กำลังพลเรือนในกิจการทหาร การเตรียมพล การปลดพล การกำลังสำรอง การสัสดี การประมาณการสูญเสีย การทดแทนกำลังพล การจัดการภายในของ บก.ทท. จัดทำแผนการกำลังพลประกอบแผนป้องกันประเทศและแผนอื่น ๆ รวมทั้งแผนการกำลังพลในการป้องกันร่วมตามสัญญาระหว่างประเทศและสนธิสัญญาทางทหาร ประกอบไปด้วย แผนก คือ 
             1. แผนกนโยบายและแผน 
             2.แผนกจัดหากำลังพล
             3.แผนกกำลังสำรอง

 

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงาน 02-5721118