กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

น.อ. ธนิศร พิบูลแถว (ผอ.)

  

 น.อ. ชิตพล รอดนุสนธิ์ (รอง)

     

พ.อ.หญิง ศุภิสรา โพธิวัฒนางค์กูร (ผช.)

มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงานและกำกับดูแล ในเรื่องการกำหนดความต้องการ การบริหาร การตรวจสอบวิเคราะห์ และการประเมินผลการบริหารงบประมาณของ บก.ทท. และโครงการด้านกำลังพลของกองทัพไทย ประกอบไปด้วย แผนกคือ
              1.แผนกงบประมาณ 
              2.แผนกบริหารงบประมาณ 
              3.แผนกโครงการ

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงาน 02-5821245