กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

น.อ. ธนิศร พิบูลแถว (ผอ.)

 พ.อ. สกุลศักดิ์ พัฒนกุล (รอง)

     

น.อ. ชิตพล รอดนุสนธิ์ (ผช.)

มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงานและกำกับดูแล ในเรื่องการกำหนดความต้องการ การบริหาร การตรวจสอบวิเคราะห์ และการประเมินผลการบริหารงบประมาณของ บก.ทท. และโครงการด้านกำลังพลของกองทัพไทย ประกอบไปด้วย แผนกคือ
              1.แผนกงบประมาณ 
              2.แผนกบริหารงบประมาณ 
              3.แผนกโครงการ

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงาน 02-5821245