กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

พ.ต. ปิยะ ชะโลธร 
(ปฏิบัติหน้าที่ นายทหาร
งบประมาณ)

 

 มีหน้าที่ในการวางแผน อำนวยการ กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและบริหารงบประมาณ

 

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงาน 02-5721107