กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

  

การแถลงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนที่ความรู้ (K-map) ของส่วนราชการ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การแถลงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนที่ความรู้ (K-map) ของส่วนราชการ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การประชุมติดตามความคืบหน้า ผลการดำเนินงาน ตามร่างแผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงสร้าง กห.  พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ระบบงานการศึกษา ไตรมาส ๓
การประชุมติดตามความคืบหน้า ผลการดำเนินงาน ตามร่างแผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงสร้าง กห. พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ระบบงานการศึกษา ไตรมาส ๓
การประชุมเพื่อกำหนดแผนงานรองรับ ตามที่ ผบ.ทสส. กรุณาอนุมัติแนวทางแก้ปัญหาสายงานแพทย์
การประชุมเพื่อกำหนดแผนงานรองรับ ตามที่ ผบ.ทสส. กรุณาอนุมัติแนวทางแก้ปัญหาสายงานแพทย์
การประชุมทบทวนแผนที่ความรู้ (K-map)  ของ นขต.กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การประชุมทบทวนแผนที่ความรู้ (K-map) ของ นขต.กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การฝึกอบรม การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร บก.ทท.  ในหัวข้อ
การฝึกอบรม การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร บก.ทท. ในหัวข้อ "ผู้นำความสำเร็จในยุคการเปลี่ยนแปลง"
การฝึกอบรมการใช้งานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
การฝึกอบรมการใช้งานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
การสอบคัดเลือก นชท.ภาคปกติ  เข้ารับการศึกษา ใน รร.ตท.สปท. ในส่วนของ ทบ.
การสอบคัดเลือก นชท.ภาคปกติ เข้ารับการศึกษา ใน รร.ตท.สปท. ในส่วนของ ทบ.
การประชุมหารือเพื่อพิจารณา ร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกกำลังพล บก.ทท. เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
การประชุมหารือเพื่อพิจารณา ร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกกำลังพล บก.ทท. เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ

พล.ต. ชาตรี  กาญจนประโชติ รอง จก.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธาน และร่วมรับฟังการแถลงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนที่ความรู้ (
K-map) ของส่วนราชการ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ในวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

พล.ต. ชาตรี  กาญจนประโชติ รอง จก.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า
ผลการดำเนินงาน ตามร่างแผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงสร้าง กห.
พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ระบบงานการศึกษา ไตรมาส ๓ ในวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๑
, ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

พล.อ.ท. วีรพงษ์  นิลจินดา จก.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแผนงานรองรับ
ตามที่ ผบ.ทสส. กรุณาอนุมัติแนวทางแก้ปัญหาสายงานแพทย์
เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เม.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

 

พ.อ. ยุทธศักดิ์  วาสนจิตต์ รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร (๑) กรุณาเป็นประธานการประชุมทบทวนแผนที่ความรู้ (K-map)
ของ นขต.กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๔ เม.ย.๖๑, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

พล.ต. ชาตรี  กาญจนประโชติ รอง จก.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธานการฝึกอบรม การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร บก.ทท.
ในหัวข้อ "ผู้นำความสำเร็จในยุคการเปลี่ยนแปลง" วันพุธที่ ๒๘ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ ณ รร.เลอมอนเต้ เขาใหญ่ จว.นม.

การฝึกอบรมการใช้งานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๘
๒๘ มี..๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร โดยมี ผอ.กคง.สนผพ.กพ.ทหาร ได้กล่าวตอนรับวิทยากรกรมบัญชีกลาง

พล.ต. ชาตรี  กาญจนประโชติ รอง จก.กพ.ทหาร (๒) ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือก นชท.ภาคปกติ
เข้ารับการศึกษา ใน รร.ตท.สปท. ในส่วนของ ทบ.    รร.ชท.สปท. วันอังคารที่ ๒๗ มี.ค.๖๑
, ๑๓๓๐

พ.อ. สัมพันธ์  รงศ์จำเริญ รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร (๒) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณา
ร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกกำลังพล บก.ทท. เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
ในวันอังคารที่ ๒๗ มี.ค.๖๑
, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

×

ข้อความ

Failed loading XML...

หน่วยงานราชการ กห.

ข่าวประจำวัน