กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

การประชุมเตรียมการจัดประชุมหารือ ความพร้อมในการทำหน้าที่สายวิทยาการ ร่วมกับคณะ DiRi
การประชุมเตรียมการจัดประชุมหารือ ความพร้อมในการทำหน้าที่สายวิทยาการ ร่วมกับคณะ DiRi
การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ บก.ทท.  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ บก.ทท. รุ่นที่ ๒๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ บก.ทท. รุ่นที่ ๒๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายละเอียดขอบเขตรายวิชา หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ของ บก.ทท.  ระดับนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.อ.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายละเอียดขอบเขตรายวิชา หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ของ บก.ทท. ระดับนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.อ.
การประชุมเตรียมการจัดประชุม คณะอนุกรรมการร่วมด้านการศึกษาและฝึกอบรม ภายใต้คณะกรรมการระดับสูง ไทย-อินโดนีเซีย (กรส. ไทย-อซ)
การประชุมเตรียมการจัดประชุม คณะอนุกรรมการร่วมด้านการศึกษาและฝึกอบรม ภายใต้คณะกรรมการระดับสูง ไทย-อินโดนีเซีย (กรส. ไทย-อซ)
การฝึกอบรมระเบียบวินัย ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของส่วนราชการ บก.ทท. (พื้นที่แจ้งวัฒนะ)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
การฝึกอบรมระเบียบวินัย ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของส่วนราชการ บก.ทท. (พื้นที่แจ้งวัฒนะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
การประชุมจัดทำและนำเสนอ แผนการจัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน ของ นขต.กพ.ทหาร
การประชุมจัดทำและนำเสนอ แผนการจัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน ของ นขต.กพ.ทหาร
พิธีเปิดการฝึกอบรม  ระบบจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
พิธีเปิดการฝึกอบรม ระบบจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

พ.อ.สัมพันธ์ รงคฺ์จำเริญ รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดประชุมหารือ
ความพร้อมในการทำหน้าที่สายวิทยาการ ร่วมกับคณะ
DiRi วันจันทร์ที่ ๑๙ ก.พ.๖๑ เวลา ๑๓๓๐

พล.ต. พนม ใจทหาร ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานการประชุมติดตามผล
การดำเนินงานตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๑ ณ ห้องประชุม (๑) กพ.ทหาร

พล.ต. ชาตรี  กาญจนประโชติ รอง จก.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ บก.ทท. รุ่นที่ ๒๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ในวันที่ ๘ ก.พ.๖๑
, ๐๙๓๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

พล.ต. พนม  ใจทหาร ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำรายละเอียดขอบเขตรายวิชา หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ของ บก.ทท.
ระดับนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.อ. ระหว่าง ๑-๒ ก.พ.๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

พล.ต. พนม ใจทหาร ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการร่วมด้านการศึกษาและฝึกอบรม ภายใต้คณะกรรมการระดับสูง ไทย-อินโดนีเซีย (กรส. ไทย-อซ)
ในวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓
)

พล.ต. ชาตรี กาญจนประโชติ รอง จก.กพ.ทหาร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมระเบียบวินัย
ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของส่วนราชการ บก.ทท. (พื้นที่แจ้งวัฒนะ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๓๐ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ ณ สนามหน้าอาคาร ๑๕

พล.ต. ชาตรี  กาญจนประโชติ  รอง จก.กพ.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานการประชุมจัดทำและนำเสนอ
แผนการจัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน ของ นขต.กพ.ทหาร ในวันที่ ๒๕-๒๖ ม.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

พล.ต. พนม ใจทหาร ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
ระบบจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร วันที่ ๒๔ ม.ค.๖๑, ๐๘๓๐

×

ข้อความ

Failed loading XML...

หน่วยงานราชการ กห.

ข่าวประจำวัน