กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player 

การประชุมคณะกรรมการ อสว. ครั้งที่ ๖/๖๐ ประจำปี ๒๕๖๐
การประชุมคณะกรรมการ อสว. ครั้งที่ ๖/๖๐ ประจำปี ๒๕๖๐
การประชุมหารือ การจัดทำ สายวิทยาการ สายงาน บก.ทท.  ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ จากสหรัฐ DIRI
การประชุมหารือ การจัดทำ สายวิทยาการ สายงาน บก.ทท. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ จากสหรัฐ DIRI
การบรรยายพิเศษโดย พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสธ.ทหาร
การบรรยายพิเศษโดย พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสธ.ทหาร
การตรวจรับรถประปาสนาม
การตรวจรับรถประปาสนาม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับกำลังพล กพ.ทหาร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับกำลังพล กพ.ทหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ บก.ทท. พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ บก.ทท. พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
การประชุมหารือเพื่อชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ พิธีเยี่ยมอำลา ทร. ของ ผบ.ทสส. ในโอกาสเกษียณอายุราชการ
การประชุมหารือเพื่อชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ พิธีเยี่ยมอำลา ทร. ของ ผบ.ทสส. ในโอกาสเกษียณอายุราชการ
การบรรยายพิเศษ โดย รอง เสธ.ทหาร (๑) และ รอง เสธ.ทหาร (๔)
การบรรยายพิเศษ โดย รอง เสธ.ทหาร (๑) และ รอง เสธ.ทหาร (๔)

พล.ต. ชาตรี กาญจนประโชติ ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อสว. ครั้งที่ ๖/๖๐ ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ก.ย.๖
เวลา ๑๔๐๐ ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ โดยมี เสธ.ทหาร เป็นประธาน

พล.ร.ต.ก้องเกียรติ รอง จก.กพ.ทหาร เป็นประธานการประชุมหารือ การจัดทำ สายวิทยาการ สายงาน บก.ทท.
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ จากสหรัฐ
DIRI วันที่ ๒๑ ก.ย ๖๐

การบรรยายพิเศษโดย พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสธ.ทหาร ในวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๐, ๐๘๐๐
ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๕ โดยมี จก.กพ.ทหาร
, รอง จก.กพ.ทหาร และ ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร ร่วมให้การต้อนรับ

พล.อ.อ. ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์ รอง เสธ.ทหาร (๓) เป็นประธานตรวจรับรถประปาสนาม 
โดยมี จก.กพ.ทหาร ร่วมคณะ
 ณ นทพ. เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ น.

พล.ร.ต. ก้องเกียรติ  สัจวุฒิ ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับกำลังพล กพ.ทหาร ในวันที่ ๑๙-๒๐ ก.ย.๖๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

พล.ร.ต. ก้องเกียรติ  สัจวุฒิ ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ บก.ทท. พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ ก.ย.๖๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

พล.ร.ต. ก้องเกียรติ สัจวุฒิ ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ
พิธีเยี่ยมอำลา ทร. ของ ผบ.ทสส. ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ ก.ย.๖๐
, ๐๙๓๐  ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

การบรรยายพิเศษ โดย รอง เสธ.ทหาร (๑) และ รอง เสธ.ทหาร (๔)
ในวันศุกร์ที่ ๘ ก.ย.๖๐
๐๙๐๐-๑๑๓๐ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๕

 หน่วยงานราชการ กห.

ข่าวประจำวัน