กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

title

title 2

การประชุม คณะกรรมการพิจารณาการ ขอพระราชทานเหรียญกล้าหาญ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุม คณะกรรมการพิจารณาการ ขอพระราชทานเหรียญกล้าหาญ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
พล.อ.ท. สุวรรณ ขำทอง  จก.กพ.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานการประชุมการสอบคัดเลือกกำลังพลของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
พล.อ.ท. สุวรรณ ขำทอง จก.กพ.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานการประชุมการสอบคัดเลือกกำลังพลของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ ทบทวนแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ม.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม สัมมนา บก.ทท. ชั้น ๙ อาคาร ๙ บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ ทบทวนแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ม.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม สัมมนา บก.ทท. ชั้น ๙ อาคาร ๙ บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ)
นปก.ประจำกรมกำลังพลทหารเป็นวิทยากรให้กับสตน.ทหาร ตามโครงการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย
นปก.ประจำกรมกำลังพลทหารเป็นวิทยากรให้กับสตน.ทหาร ตามโครงการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย "งานได้ผลคนเป็นสุข" เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน เกิดความรักความผูกพันในองค์กร มีอุดมการณ์ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข
การอบรมระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ ๒๕๖๓ ครั้งที่​ ๑ ในวันอังคารที่ ๑๔ ม.ค.๖๓, ๐๙๐๐ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทหาร
การอบรมระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ ๒๕๖๓ ครั้งที่​ ๑ ในวันอังคารที่ ๑๔ ม.ค.๖๓, ๐๙๐๐ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทหาร
พล.อ. ชัยชนะ นาคเกิด รอง ผบ.ทสส.(๑) เป็นประธานการฟังการบรรยาย เรื่อง ระบบการแยกประเภทกำลังพล ของ ทอ. โดยมี น.อ.ศักดิ์เสรี สยามพันธ์ จาก กพ.ทอ. เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
พล.อ. ชัยชนะ นาคเกิด รอง ผบ.ทสส.(๑) เป็นประธานการฟังการบรรยาย เรื่อง ระบบการแยกประเภทกำลังพล ของ ทอ. โดยมี น.อ.ศักดิ์เสรี สยามพันธ์ จาก กพ.ทอ. เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
พ.อ.สัมพันธ์ รงศ์จำเริญ รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดหากำลังพลของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๘ ม.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
พ.อ.สัมพันธ์ รงศ์จำเริญ รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดหากำลังพลของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๘ ม.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
แนวการพัฒนากำลังพล ตามแนวทางรับราชการ และ ระบบสารสนเทศสำหรับจัดทำมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งของ บก.ทท.(Job Specification System:JSS) เพื่อให้กำลังพลสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๖ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ ณ ห้องอบรม
แนวการพัฒนากำลังพล ตามแนวทางรับราชการ และ ระบบสารสนเทศสำหรับจัดทำมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งของ บก.ทท.(Job Specification System:JSS) เพื่อให้กำลังพลสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๖ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ ณ ห้องอบรม

พล.อ.อ. เฉลิมชัย ศรีสายหยุด รอง เสธ.ทหาร (๔)
ได้กรุณาเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาการ
ขอพระราชทานเหรียญกล้าหาญ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ม.ค.๖๓
 เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑
)

พล.อ.ท. สุวรรณ ขำทอง   จก.กพ.ทหาร
ได้กรุณาเป็นประธานการประชุมการสอบคัดเลือกกำลังพลของ บก.ทท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ม.ค.๖๓
เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

พล.ร.ต. วิจิตร  ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑
 ทบทวนแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
ของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ม.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม สัมมนา บก.ทท.
 ชั้น ๙ อาคาร ๙ บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ)

เมื่อวันที่ ๘ มค ๖๓ พันเอกนเรศฐากูล  โกรา 
นปก.ประจำกรมกำลังพลทหารเป็นวิทยากรให้กับสตน.ทหาร
ตามโครงการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย  "งานได้ผลคนเป็นสุข"
เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน เกิดความรักความผูกพันในองค์กร
 มีอุดมการณ์ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข

พ.อ. สัมพันธ์  รงศ์จำเริญ รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธาน
การอบรมระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่
ในวันอังคารที่ ๑๔ ม.ค.๖๓
, ๐๙๐๐ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทหาร

 

 

พล.อ. ชัยชนะ นาคเกิด รอง ผบ.ทสส.(๑)
เป็นประธานการฟังการบรรยาย เรื่อง ระบบการแยกประเภทกำลังพล
ของ ทอ. โดยมี น.อ.ศักดิ์เสรี สยามพันธ์ จาก กพ.ทอ.
เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐
๑๒๐๐
 ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)พ.อ.สัมพันธ์  รงศ์จำเริญ  รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
ได้กรุณาเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดหากำลังพลของ บก.ทท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๘ ม.ค.๖๓
ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓
)

พ.อ. สัมพันธ์ รงศ์จำเริญ รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร และคณะ
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องสายวิทยาการ แนวการพัฒนากำลังพล
ตามแนวทางรับราชการ และ ระบบสารสนเทศสำหรับจัดทำมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งของ บก.ทท.(
Job Specification System:JSS)
 เพื่อให้กำลังพลสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๖
 ม.ค.๖๓ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ 
ณ ห้องอบรม สทพ.นทพ.

หน่วยงานราชการ กห.