กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player
 
 

 อนุมัติกำหนดคุณสมบัติของกำลังพล บก.ทท. ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามแนวทางรับราชการของ บก.ทท.

 อนุมัติโครงการศึกษาและฝึกอบรมในประเทศ และเปิดการศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ new1

- อนุมัติยกเลิกระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยการคัดเลือกนายทหารฝากเข้าเรียนในโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพในประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒new1

 รายงานผลการรับรองหลักสูตรเสนาธิการร่วม และหลักสูตรการปฏิบัติการร่วมของ บก.ทท.
 - อนุมัติโครงการศึกษาและฝึกอบรมในประเทศ และเปิดการศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - การขายพัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
 - การติดเครื่องหมาย ตราพระอักษร เข็มและครุฑ

- คู่มือการปฏิบัติตนในงานพิธีการ

  - คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

 -  คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ

 - การติดป้ายชื่อบนเครื่องแบบและการไว้ผมของข้าราชการชาย 

 - แจ้งการปฏิบัติของราชองครักษ์เวรฯ  

 - การปรับเปลี่ยนเครื่องหมายสังกัดประกอบเครื่องหมายคทาไขว้ 

 - การใช้เสื้อกันหนาวประกอบเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายยศ 

title 2

การบรรยายให้กับนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาลของส่วนราชการ ใน บก.ทท.โดยมีวิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ การใช้ระบบทะเบียนประวัติ ภายใต้ระบบบำเหน็จบำนาญ และสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๙ อาคารศูนย์ประชุมและส
การบรรยายให้กับนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาลของส่วนราชการ ใน บก.ทท.โดยมีวิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ การใช้ระบบทะเบียนประวัติ ภายใต้ระบบบำเหน็จบำนาญ และสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๙ อาคารศูนย์ประชุมและส
การคัดเลือกกำลังพล บก.ทท. เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หลักสูตรตามแนวทางของสายวิทยาการ) ระหว่าง ๙-๑๐ มิ.ย.๖๕  ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การคัดเลือกกำลังพล บก.ทท. เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หลักสูตรตามแนวทางของสายวิทยาการ) ระหว่าง ๙-๑๐ มิ.ย.๖๕ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร เพื่อส่งเข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูงของ บก.ทท.  กรุณาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร เพื่อส่งเข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๖ มิ.ย
การคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร เพื่อส่งเข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูงของ บก.ทท. กรุณาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร เพื่อส่งเข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๖ มิ.ย
การประชุมหารือแนวทางในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ  ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พ.ค.๖๕, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมหารือแนวทางในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พ.ค.๖๕, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อรองรับการบริหารจัดการกำลังพล บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เม.ย.๖๕
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการบริหารจัดการกำลังพล บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เม.ย.๖๕
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทางสายวิทยาการ บก.ทท. และตรวจสอบคุณสมบัติหลักสูตร การพัฒนากำลังพลของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทางสายวิทยาการ บก.ทท. และตรวจสอบคุณสมบัติหลักสูตร การพัฒนากำลังพลของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
การฝึกภาคปฏิบัติของหลักสูตรนายทหาร ประทวนใหม่ รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ เม.ย.๖๕ ณ รร.ตท.สปท. อ.บ้านนา จว.น.ย. โดยมี พล.ต. สัมพันธ์  รงศ์จำเริญ รอง จก.กพ.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะ
การฝึกภาคปฏิบัติของหลักสูตรนายทหาร ประทวนใหม่ รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ เม.ย.๖๕ ณ รร.ตท.สปท. อ.บ้านนา จว.น.ย. โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ รงศ์จำเริญ รอง จก.กพ.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะ
การจัดทำแนวทางการรับราชการ ตามสายวิทยาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๙ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓) โดยมี พล.ต.ธวัชชัย  ทรงศรีเอี่ยม ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร เป็นประธาน
การจัดทำแนวทางการรับราชการ ตามสายวิทยาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๙ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓) โดยมี พล.ต.ธวัชชัย ทรงศรีเอี่ยม ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร เป็นประธาน

กพ.ทหาร จัดการบรรยายให้กับนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาลของส่วนราชการ
ใน บก.ทท.โดยมีวิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง เป็นผู้บรรยาย
ในหัวข้อ การใช้ระบบทะเบียนประวัติ ภายใต้ระบบบำเหน็จบำนาญ
และสวัสดิการรักษาพยาบาล (
Digital Pension) ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๙
อาคารศูนย์ประชุมและสัมมนา บก.ทท. (อาคาร ๙)
วันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐ โดยมี
 พล.ร.ต. อดิศักดิ์  แจงเล็ก ร.น.  รอง จก.กพ.ทหาร เป็นประธานเปิดการบรรยาย

พ.อ. สมเจษฎ์  สุนทรธรรม รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร (๑)
กรุณาเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือกกำลังพล บก.ทท.
เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(หลักสูตรตามแนวทางของสายวิทยาการ) ระหว่าง ๙-๑๐ มิ.ย.๖๕
 ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)พล.อ. ณตฐพล  บุญงาม เสธ.ทหาร/ประธานกรรมการคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร
เพื่อส่งเข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูงของ บก.ทท. 
กรุณาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร
เพื่อส่งเข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๖ มิ.ย.๖๕, ๑๓๓๐
ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

พล.ท. สุรสีห์  ดรุณสาสน์ จก.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธาน
การประชุมหารือแนวทางในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
 ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓
 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พ.ค.๖๕
, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

กพ.ทหาร ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
 เพื่อรองรับการบริหารจัดการกำลังพล บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เม.ย.๖๕ ณ ห้องประชุมและสัมมนา
 ศูนย์ประชุมและสัมมนา บก.ทท. อาคาร ๙ ชั้น ๙
 โดยมี พล.ร.ต. อดิศักดิ์  แจงเล็ก ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร  เป็นประธาน

กพ.ทหาร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
ตามแนวทางสายวิทยาการ บก.ทท. และตรวจสอบคุณสมบัติหลักสูตร
การพัฒนากำลังพลของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ เม.ย.๖๕ ณ ห้องประชุมและสัมมนา
ศูนย์ประชุมและสัมมนา บก.ทท. อาคาร ๙ ชั้น ๙
 โดยมี พล.ต. สัมพันธ์  รงศ์จำเริญ รอง จก.กพ.ทหาร เป็นประธานฯ

กพ.ทหาร ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปฏิบัติของหลักสูตรนายทหาร
ประทวนใหม่ รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ เม.ย.๖๕
ณ รร.ตท.สปท. อ.บ้านนา จว.น.ย. โดยมี พล.ต. สัมพันธ์  รงศ์จำเริญ รอง จก.กพ.ทหาร
เป็นหัวหน้าคณะ

กพ.ทหาร ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางการรับราชการ
ตามสายวิทยาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วันพุธที่ ๙ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร
()
โดยมี พล.ต.ธวัชชัย  ทรงศรีเอี่ยม ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร เป็นประธาน

 


rtarf drive

rtarf mail

หน่วยงานราชการ กห.