กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

 อนุมัติโครงการศึกษาและฝึกอบรมในประเทศ และเปิดการศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ new1

- อนุมัติยกเลิกระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยการคัดเลือกนายทหารฝากเข้าเรียนในโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพในประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒new1

 รายงานผลการรับรองหลักสูตรเสนาธิการร่วม และหลักสูตรการปฏิบัติการร่วมของ บก.ทท.
 - อนุมัติโครงการศึกษาและฝึกอบรมในประเทศ และเปิดการศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - การขายพัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
 - การติดเครื่องหมาย ตราพระอักษร เข็มและครุฑ

- คู่มือการปฏิบัติตนในงานพิธีการ

  - คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

 -  คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ

 - การติดป้ายชื่อบนเครื่องแบบและการไว้ผมของข้าราชการชาย 

 - แจ้งการปฏิบัติของราชองครักษ์เวรฯ  

 - การปรับเปลี่ยนเครื่องหมายสังกัดประกอบเครื่องหมายคทาไขว้ 

 - การใช้เสื้อกันหนาวประกอบเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายยศ 

title 2

กสข.ฯ จัดอบรม Road show วิถีไอที ให้กับกำลังพล กพ.ทหาร โดย ศทส.สส.ทหาร เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม ๓ วันที่ ๒๕ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๓๐๐ โดยมี น.อ. นที ปั้นทอง ผอ.กสข.ฯ เป็นประธาน
กสข.ฯ จัดอบรม Road show วิถีไอที ให้กับกำลังพล กพ.ทหาร โดย ศทส.สส.ทหาร เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม ๓ วันที่ ๒๕ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๓๐๐ โดยมี น.อ. นที ปั้นทอง ผอ.กสข.ฯ เป็นประธาน
พล.ต. สัมพันธ์ รงศ์จำเริญ รอง จก.กพ.ทหาร ได้กรุณาเป็นหัวหน้าคณะเข้าประชุมหารือการปรับปรุงหลักสูตร การศึกษาและฝึกอบรมของ ผท.ทหาร ในวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๔, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม ผท.ทหาร
พล.ต. สัมพันธ์ รงศ์จำเริญ รอง จก.กพ.ทหาร ได้กรุณาเป็นหัวหน้าคณะเข้าประชุมหารือการปรับปรุงหลักสูตร การศึกษาและฝึกอบรมของ ผท.ทหาร ในวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๔, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม ผท.ทหาร
ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเสนาธิการร่วม รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาษาอังกฤเพื่อการปฏิบัติงาน ระดับ 1 (English For Work1 ) รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๙,๐๙๐๐ (ระยะเวลาการฝึกอบรมฯ ๑๕-๑๙ พ.ย
ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเสนาธิการร่วม รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาษาอังกฤเพื่อการปฏิบัติงาน ระดับ 1 (English For Work1 ) รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๙,๐๙๐๐ (ระยะเวลาการฝึกอบรมฯ ๑๕-๑๙ พ.ย
การประชุมชี้แจงประเด็นการปรับปรุง หลักเกณฑ์การปรับย้ายกำลังพลและ การช่วยปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ในวันอังคารที่ ๙ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุมออดิโทเรียม อาคาร ๑๕ บก.ทท. โดยมี รอง เสธ.ทหาร (ทอ.) เป็นประธาน
การประชุมชี้แจงประเด็นการปรับปรุง หลักเกณฑ์การปรับย้ายกำลังพลและ การช่วยปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ในวันอังคารที่ ๙ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุมออดิโทเรียม อาคาร ๑๕ บก.ทท. โดยมี รอง เสธ.ทหาร (ทอ.) เป็นประธาน
การประชุมการจัดทำร่างโครงการศึกษาและฝึกอบรมต่างประเทศของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๕ พ.ย.๖๔,๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมการจัดทำร่างโครงการศึกษาและฝึกอบรมต่างประเทศของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๕ พ.ย.๖๔,๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การฝึกอบรมตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๔ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทหาร
การฝึกอบรมตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๔ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทหาร
การอบรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ งานด้านการเงินของ นขต.กพ.ทหาร ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓) โดยมี พล.ร.ต อดิศักดิ์ แจงเล็ก ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร (๑) เป็นประธาน
การอบรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ งานด้านการเงินของ นขต.กพ.ทหาร ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓) โดยมี พล.ร.ต อดิศักดิ์ แจงเล็ก ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร (๑) เป็นประธาน
รอง จก.กพ.ทหาร เข้ารับฟังการบรรยาย (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บก.ทท. จากบริษัทที่ปรึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร ๑ โดยมี เสธ.ทหาร เป็นประธาน
รอง จก.กพ.ทหาร เข้ารับฟังการบรรยาย (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บก.ทท. จากบริษัทที่ปรึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร ๑ โดยมี เสธ.ทหาร เป็นประธาน

กสข.ฯ จัดอบรม Road show วิถีไอที ให้กับกำลังพล กพ.ทหาร
โดย ศทส.สส.ทหาร เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
ณ ห้องประชุม ๓ วันที่ ๒๕ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๓๐๐
โดยมี น.อ. นที  ปั้นทอง ผอ.กสข.ฯ เป็นประธาน

 

พล.ต. สัมพันธ์  รงศ์จำเริญ  รอง  จก.กพ.ทหาร
ได้กรุณาเป็นหัวหน้าคณะเข้าประชุมหารือการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาและฝึกอบรมของ ผท.ทหาร ในวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๔
, ๐๙๓๐
ณ ห้องประชุม ผท.ทหาร

 

พล.ต. สัมพันธ์  รงศ์จำเริญ รอง จก.กพ.ทหาร
กรุณาตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเสนาธิการร่วม รุ่นที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาษาอังกฤเพื่อการปฏิบัติงาน ระดับ
1
 (English For Work1 ) รุ่นที่ ๑  ในวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๙,๐๙๐๐
 (ระยะเวลาการฝึกอบรมฯ ๑๕-๑๙ พ.ย.๖๕) ณ ห้อง ๘๐๒ ชั้น ๘ อาคาร ๙

กพ.ทหาร ได้จัดการประชุมชี้แจงประเด็นการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การปรับย้ายกำลังพลและ
การช่วยปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ในวันอังคารที่ ๙ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐๐๐
ณ ห้องประชุมออดิโทเรียม อาคาร ๑๕ บก.ทท.
โดยมี รอง เสธ.ทหาร (ทอ.) เป็นประธาน

พล.ต. สัมพันธ์  รงศ์จำเริญ รอง จก.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธาน
การประชุมการจัดทำร่างโครงการศึกษาและฝึกอบรมต่างประเทศของ บก.ทท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๕ พ.ย.๖๔
,๐๙๓๐
 ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

พล.ต. ธวัชชัย  ทรงศรีเอี่ยม ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธานการฝึกอบรมตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๖
  ต.ค.๖๔
ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทหาร

 

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ ต.ค.๖๔ แผนกการเงิน กพ.ทหาร
ได้จัดอบรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่
งานด้านการเงินของ นขต.กพ.ทหาร ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓
)
โดยมี พล.ร.ต อดิศักดิ์  แจงเล็ก ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร (๑) เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๙๓๐
 พล.ต.สัมพันธ์  รงค์จำเริญ รอง จก.กพ.ทหาร เข้ารับฟังการบรรยาย
 
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บก.ทท.
จากบริษัทที่ปรึกษา ผ่านระบบ
Zoom Meeting
ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร ๑ โดยมี เสธ.ทหาร เป็นประธาน

 

banner pn 65

 

//////////

g chat
rtarf drive

rtarf mail

หน่วยงานราชการ กห.