กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player
 
 

 อนุมัติกำหนดคุณสมบัติของกำลังพล บก.ทท. ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามแนวทางรับราชการของ บก.ทท.

 อนุมัติโครงการศึกษาและฝึกอบรมในประเทศ และเปิดการศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ new1

- อนุมัติยกเลิกระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยการคัดเลือกนายทหารฝากเข้าเรียนในโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพในประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒new1

 รายงานผลการรับรองหลักสูตรเสนาธิการร่วม และหลักสูตรการปฏิบัติการร่วมของ บก.ทท.
 - อนุมัติโครงการศึกษาและฝึกอบรมในประเทศ และเปิดการศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - การขายพัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
 - การติดเครื่องหมาย ตราพระอักษร เข็มและครุฑ

- คู่มือการปฏิบัติตนในงานพิธีการ

  - คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

 -  คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ

 - การติดป้ายชื่อบนเครื่องแบบและการไว้ผมของข้าราชการชาย 

 - แจ้งการปฏิบัติของราชองครักษ์เวรฯ  

 - การปรับเปลี่ยนเครื่องหมายสังกัดประกอบเครื่องหมายคทาไขว้ 

 - การใช้เสื้อกันหนาวประกอบเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายยศ 

title 2

การประชุมหารือแนวทางในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พ.ค.๖๕, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมหารือแนวทางในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พ.ค.๖๕, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการบริหารจัดการกำลังพล บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เม.ย.๖๕
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการบริหารจัดการกำลังพล บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เม.ย.๖๕
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทางสายวิทยาการ บก.ทท. และตรวจสอบคุณสมบัติหลักสูตร การพัฒนากำลังพลของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทางสายวิทยาการ บก.ทท. และตรวจสอบคุณสมบัติหลักสูตร การพัฒนากำลังพลของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
การฝึกภาคปฏิบัติของหลักสูตรนายทหาร ประทวนใหม่ รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ เม.ย.๖๕ ณ รร.ตท.สปท. อ.บ้านนา จว.น.ย. โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ รงศ์จำเริญ รอง จก.กพ.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะ
การฝึกภาคปฏิบัติของหลักสูตรนายทหาร ประทวนใหม่ รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ เม.ย.๖๕ ณ รร.ตท.สปท. อ.บ้านนา จว.น.ย. โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ รงศ์จำเริญ รอง จก.กพ.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะ
การจัดทำแนวทางการรับราชการ ตามสายวิทยาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๙ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓) โดยมี พล.ต.ธวัชชัย ทรงศรีเอี่ยม ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร เป็นประธาน
การจัดทำแนวทางการรับราชการ ตามสายวิทยาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๙ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓) โดยมี พล.ต.ธวัชชัย ทรงศรีเอี่ยม ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร เป็นประธาน
พล.ต.ธวัชชัย ทรงศรีเอี่ยม ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร ได้เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ บก.ทท. ครั้งที่ ๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ก.พ.๖๕ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม บก ทท. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท. โดยมี รองผบ.ทสส.(ทร.) เ
พล.ต.ธวัชชัย ทรงศรีเอี่ยม ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร ได้เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ บก.ทท. ครั้งที่ ๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ก.พ.๖๕ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม บก ทท. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท. โดยมี รองผบ.ทสส.(ทร.) เ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ระดับ รอง ผอ.สำนัก หรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จำนวน ๔๗ นาย) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ก.พ.๖๕
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ระดับ รอง ผอ.สำนัก หรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จำนวน ๔๗ นาย) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ก.พ.๖๕
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๕, ๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร (ระยะเวลาการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๒๓ ก.พ.-๒๑ มี.ค.๖๕)
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๕, ๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร (ระยะเวลาการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๒๓ ก.พ.-๒๑ มี.ค.๖๕)

พล.ท. สุรสีห์  ดรุณสาสน์ จก.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธาน
การประชุมหารือแนวทางในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
 ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓
 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พ.ค.๖๕
, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

กพ.ทหาร ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
 เพื่อรองรับการบริหารจัดการกำลังพล บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เม.ย.๖๕ ณ ห้องประชุมและสัมมนา
 ศูนย์ประชุมและสัมมนา บก.ทท. อาคาร ๙ ชั้น ๙
 โดยมี พล.ร.ต. อดิศักดิ์  แจงเล็ก ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร  เป็นประธาน

กพ.ทหาร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
ตามแนวทางสายวิทยาการ บก.ทท. และตรวจสอบคุณสมบัติหลักสูตร
การพัฒนากำลังพลของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ เม.ย.๖๕ ณ ห้องประชุมและสัมมนา
ศูนย์ประชุมและสัมมนา บก.ทท. อาคาร ๙ ชั้น ๙
 โดยมี พล.ต. สัมพันธ์  รงศ์จำเริญ รอง จก.กพ.ทหาร เป็นประธานฯ

กพ.ทหาร ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปฏิบัติของหลักสูตรนายทหาร
ประทวนใหม่ รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ เม.ย.๖๕
ณ รร.ตท.สปท. อ.บ้านนา จว.น.ย. โดยมี พล.ต. สัมพันธ์  รงศ์จำเริญ รอง จก.กพ.ทหาร
เป็นหัวหน้าคณะ

กพ.ทหาร ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางการรับราชการ
ตามสายวิทยาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วันพุธที่ ๙ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร
()
โดยมี พล.ต.ธวัชชัย  ทรงศรีเอี่ยม ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร เป็นประธาน

 

พล.ต.ธวัชชัย ทรงศรีเอี่ยม ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
 ได้เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ บก.ทท. ครั้งที่ ๓
 ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ก.พ.๖๕ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม บก ทท.
ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท. โดยมี รองผบ.ทสส.(ทร.) เป็นประธานการประชุม

 

 

พล.ต. สัมพันธ์ รงศ์จำเริญ รอง จก.กพ.ทหาร
 ได้กรุณากล่าวต้อนรับคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบาย
 ผบ.ทสส. (คกนท.๖๕) ท่าน พล.อ. วิโรจน์ เกิดแสง (ปธ.คกนท.๖๕)
 คณะวิทยากรจากกรม สธร. (จำนวน ๕ นาย) และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ระดับ รอง ผอ.สำนัก หรือเทียบเท่า
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จำนวน ๔๗ นาย) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ก.พ.๖๕
ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ จว.น.ม.

พล.ต. ธวัชชัย  ทรงศรีเอี่ยม ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร/ผู้อำนวยการฝึกอบรมฯ
กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๒
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๕
, ๐๙๐๐
ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร (ระยะเวลาการฝึกอบรมฯ
 ระหว่างวันที่ ๒๓ ก.พ.-๒๑ มี.ค.๖๕)

banner pn 65

 

//////////


rtarf drive

rtarf mail

หน่วยงานราชการ กห.