กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

title

title 2

การพัฒนากำลังพลตามแนวทางรับราชการของ บก.ทท. และการทดลองใช้เลขหมายความชำนาญการทหาร (ลชท.) ของ บก.ทท. ให้แก่ รอง หน.ส่วนราชการ, ผอ.กอง และ หน.กองสายงานกำลังพล ของส่วนราชการใน บก.ทท. เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๖๓ ณ ห้องประชุมออดิโทเรียม อาคาร ๑๕ บก.ทท.
การพัฒนากำลังพลตามแนวทางรับราชการของ บก.ทท. และการทดลองใช้เลขหมายความชำนาญการทหาร (ลชท.) ของ บก.ทท. ให้แก่ รอง หน.ส่วนราชการ, ผอ.กอง และ หน.กองสายงานกำลังพล ของส่วนราชการใน บก.ทท. เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๖๓ ณ ห้องประชุมออดิโทเรียม อาคาร ๑๕ บก.ทท.
กพ.ทหาร ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ไตรมาสที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการกลางในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จาก กบ.ทหาร ระหว่างวันที่ ๔-๖ ส.ค.๖๓, ๐๖๓๐ ณ บริเวณลิฟท์ C
กพ.ทหาร ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ไตรมาสที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการกลางในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จาก กบ.ทหาร ระหว่างวันที่ ๔-๖ ส.ค.๖๓, ๐๖๓๐ ณ บริเวณลิฟท์ C
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการจัดทำสัดส่วนกำลังพลที่เหมาะสมกับภารกิจ ของส่วนราชการใน บก.ทท และจัดทำแผนบรรจุกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ ก.ค.๖๓ ณ โรงแรมวิลลานาวิน อ.บางละมุง จว.ช.บ.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการจัดทำสัดส่วนกำลังพลที่เหมาะสมกับภารกิจ ของส่วนราชการใน บก.ทท และจัดทำแผนบรรจุกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ ก.ค.๖๓ ณ โรงแรมวิลลานาวิน อ.บางละมุง จว.ช.บ.
โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ ก.ค.๖๓ ณ ห้องอบรม ศทส.สส.ทหาร
โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ ก.ค.๖๓ ณ ห้องอบรม ศทส.สส.ทหาร
พันเอกนเรศฐากูล โกรา เป็นผู้แทนกรมกำลังพลทหาร ร่วมคณะชุดสำรวจปริมาณงานและอัตราการจัดกำลังพลของ ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากลในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศตก. เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐
พันเอกนเรศฐากูล โกรา เป็นผู้แทนกรมกำลังพลทหาร ร่วมคณะชุดสำรวจปริมาณงานและอัตราการจัดกำลังพลของ ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากลในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศตก. เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐
คณะกรรมการกลางทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กพ.ทหาร ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ขว.ทหาร ประจำไตรมาส ๔/๖๓ ในวันอังคารที่ ๒๑ ก.ค.๖๓ ณ บริเวณลิฟท์ B
คณะกรรมการกลางทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กพ.ทหาร ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ขว.ทหาร ประจำไตรมาส ๔/๖๓ ในวันอังคารที่ ๒๑ ก.ค.๖๓ ณ บริเวณลิฟท์ B
พล.อ.ต.ปริญญา จันทริก รอง จก.กพ.ทหาร เป็น หน.คณะร่วมประชุมตรวจสอบความต้องการงบประมาณปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๕ สปช.ทหาร โดยมี รอง ปช.ทหาร เป็นประธาน
พล.อ.ต.ปริญญา จันทริก รอง จก.กพ.ทหาร เป็น หน.คณะร่วมประชุมตรวจสอบความต้องการงบประมาณปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๕ สปช.ทหาร โดยมี รอง ปช.ทหาร เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description: JD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ก.ค.๖๓, ๐๙๐๐ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จว.ช.บ.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description: JD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ก.ค.๖๓, ๐๙๐๐ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จว.ช.บ.

พล.อ.ท. สุวรรณ  ขำทอง จก.กพ.ทหาร ได้กรุณาบรรยาย
ชี้แจงการพัฒนากำลังพลตามแนวทางรับราชการของ บก.ทท.
และการทดลองใช้เลขหมายความชำนาญการทหาร (ลชท.) ของ บก.ทท.
ให้แก่ รอง หน.ส่วนราชการ
, ผอ.กอง และ หน.กองสายงานกำลังพล
ของส่วนราชการใน บก.ทท. เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๖๓
ณ ห้องประชุมออดิโทเรียม อาคาร ๑๕ บก.ทท.

กพ.ทหาร ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล
ไตรมาสที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการกลางในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
จาก กบ.ทหาร ระหว่างวันที่ ๔-๖ ส.ค.๖๓
, ๐๖๓๐ ณ บริเวณลิฟท์ C

พล.อ.ต. ปริญญา จันทริก รอง จก.กพ.ทหาร
 กรุณาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสรุปผลการจัดทำสัดส่วนกำลังพลที่เหมาะสมกับภารกิจ
ของส่วนราชการใน บก.ทท และจัดทำแผนบรรจุกำลังพล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ ก.ค.๖๓
ณ โรงแรมวิลลานาวิน อ.บางละมุง จว.ช.บ.

พล.ต.สุรสีห์ ดรุณสาสน์ ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
 กรุณาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ
 ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ ก.ค.๖๓ ณ ห้องอบรม ศทส.สส.ทหาร

พันเอกนเรศฐากูล  โกรา เป็นผู้แทนกรมกำลังพลทหาร
ร่วมคณะชุดสำรวจปริมาณงานและอัตราการจัดกำลังพลของ
ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากลในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 ณ ห้องประชุม ศตก. เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐

คณะกรรมการกลางทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กพ.ทหาร
ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ขว.ทหาร ประจำไตรมาส ๔/๖๓
 ในวันอังคารที่ ๒๑ ก.ค.๖๓ ณ บริเวณลิฟท์
B

พล.อ.ต.ปริญญา จันทริก รอง จก.กพ.ทหาร
 เป็น หน.คณะร่วมประชุมตรวจสอบความต้องการงบประมาณปี ๒๕๖๔
 ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๕ สปช.ทหาร โดยมี รอง ปช.ทหาร เป็นประธาน

พล.ร.ต. วิจิตร ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร
 กรุณาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (
Job Description: JD)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ก.ค.๖๓
, ๐๙๐๐
ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จว.ช.บ.

 

 

 

หน่วยงานราชการ กห.