กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

น.อ. วรวิทย์  ไวยเนตร (ผอ.)

 

น.อ. จงเจต  วัชรานันท์ (รอง)

น.อ. วรุตม์  วิเชียร (ผช.)

 

  

มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานกำลังพลและประเมินผลระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงาน 02-5721120