กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

น.อ. วรวิทย์  ไวยเนตร (ผอ.)

 

น.อ. วรุตม์  วิเชียร (รอง)

 

  

มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานกำลังพลและประเมินผลระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงาน02-5721120