ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน


พลอากาศโท สุวรรณ ขำทอง
เจ้ากรมกำลังพลทหาร
 

พลอากาศตรี ปริญญา จันทริก
รองเจ้ากรมกำลังพลทหาร

พลเรือตรี วิจิตร ตันประภา
รองเจ้ากรมกำลังพลทหาร


พลตรี สุรสีห์ ดรุณสาสน์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกำลังพล
กรมกำลังพลทหาร

 

อดีตเจ้ากรมกำลังพลทหาร 
 
1. พลโท ปาระณี ตาละลักษณ์
1 ต.ค.03 - 30 ก.ย.07
2. พลอากาศโท เอื้อน เขมะสิงคิ
1 ต.ค.07 - 30 ก.ย.16
3. พลอากาศโท กระแสร์อินทรัตน์
1 ต.ค.16 - 15 ต.ค.16
4. พลอากาศโท ประจักษ์ สุทธิมัย
16 ต.ค.16 - 30 ก.ย.20
5. พลอากาศโท สรรเสริญวานิชย์
1 ต.ค.20 - 30 ก.ย.24
6. พลอากาศโท เรวัตร วริยะพงษ์
1 ต.ค.24 - 30 ก.ย.27
7. พลอากาศโท อาทรโรจนวิภาต
1 ต.ค.27 - 30 ก.ย.30
8. พลอากาศโท วิชิต วรหิรัญ
1 ต.ค.30 - 30 ก.ย.31
9. พลอากาศโท สุเทพ เทพารักษ์
1 ต.ค.31 - 31 มี.ค.33
10. พลอากาศโท ดนัย โมรินทร์
1 เม.ย.33 - 30 ก.ย.34
11. พลอากาศโท สมศักดิ์ เวสุวรรณ์
1 ต.ค.33 - 30 ก.ย.35
12. พลอากาศโท จินดาอามระดิษ
1 ต.ค.35 - 30 ก.ย.36
13. พลอากาศโท ไชย บุญเรือง
1 ต.ค.36 - 30 ก.ย.37
14. พลอากาศโท สันทัดวงษ์ทิพย์
1 ต.ค.37 - 30 ก.ย.38
15. พลอากาศโท ปรีชานิยมไทย
1 ต.ค.38 - 31 มี.ค.41
16. พลอากาศโท ไพศาล สีตบุตร
1 เม.ย.41 - 30 ก.ย.43
17. พลอากาศโท วีรวิท คงศักดิ์
1 ต.ค.43 - 30 ก.ย.46
18. พลอากาศโท อาคม กาญจนหิรัญ
1 ต.ค.46 - 30 ก.ย.49
19. พลอากาศโท ดนัย นันทะศิริ
1 ต.ค.49 - 30 ก.ย.50
20. พลอากาศโท ขวัญชัย เอี่ยมรักษา
1 ต.ค.50 - 30 ก.ย.51
21. พลอากาศโท อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
1 ต.ค.51 - 30 ก.ย.54

22. พลอากาศโท คะเชนทร์ วิเศษรจนา
1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.56

23. พลอากาศโท อารมย์ ปัถวี
1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.57
24. พลอากาศโท ปรีชา แถมรัตน์
1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58

25. พลอากาศโท ไกรพล ยั่งยืน
1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59

26. พลอากาศโท วีรพงษ์ นิลจินดา
1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.61
27. พลอากาศโท สรายุทธ์ มหัตกีรติ
1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62