กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์

กรมกำลังพลทหาร เป็นเลิศในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะในการอำนวยการร่วม ด้านการป้องกันประเทศ

การปฏิบัติการทางทหาร เป็นที่เชื่อมั่นของรัฐบาลและประชาชน"

 

พันธกิจ

"พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ นโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล

การดำเนินการด้านกำลังพล ของกองทัพไทย"