กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

title

title 2

พ.อ. สัมพันธ์ รงศ์จำเริญรอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในการประชุม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ก.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
พ.อ. สัมพันธ์ รงศ์จำเริญรอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในการประชุม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ก.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
พล.อ.ท. สุวรรณ ขำทอง จก.กพ.ทหาร กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วันพุธที่ ๑๖ ก.ย.๖๓, ๐๙๐๐-๑๑๐๐ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น ๑ อิมแพค เมืองทอง
พล.อ.ท. สุวรรณ ขำทอง จก.กพ.ทหาร กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วันพุธที่ ๑๖ ก.ย.๖๓, ๐๙๐๐-๑๑๐๐ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น ๑ อิมแพค เมืองทอง
พล.ร.ต. วิจิตร ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร เป็นผู้แทน จก.กพ.ทหาร/ประธานกรรมการจัดการความรู้ของ บก.ทท. ในพิธีมอบรางวัลผงานการจัดการความรู้ ในกิจกรรม RTARF HQ KM DAY 2020 ในวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมและสัมมนา บก.ทท. ชั้น ๙ อาคาร ๙
พล.ร.ต. วิจิตร ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร เป็นผู้แทน จก.กพ.ทหาร/ประธานกรรมการจัดการความรู้ของ บก.ทท. ในพิธีมอบรางวัลผงานการจัดการความรู้ ในกิจกรรม RTARF HQ KM DAY 2020 ในวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมและสัมมนา บก.ทท. ชั้น ๙ อาคาร ๙
วันพุธที่ ๙ ก.ย.๖๓.,๑๓๐๐ พล.อ.ต.ปริญญา จันทริก รอง จก.กพ.ทหาร เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ บก.ทท. ครั้งที่ ๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ บก.ทท. โดยมี รอง ผบ.ทสส. (๓) เป็นประธานการประชุม
วันพุธที่ ๙ ก.ย.๖๓.,๑๓๐๐ พล.อ.ต.ปริญญา จันทริก รอง จก.กพ.ทหาร เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ บก.ทท. ครั้งที่ ๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ บก.ทท. โดยมี รอง ผบ.ทสส. (๓) เป็นประธานการประชุม
กพพ.ฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากำลังพล ตามแนวทางรับราชการของกำลังพล บก.ทท. ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ (แผน ๕ ปี) ระหว่างวันที่ ๘-๙ ก.ย.๖๓ ณ ก้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
กพพ.ฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากำลังพล ตามแนวทางรับราชการของกำลังพล บก.ทท. ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ (แผน ๕ ปี) ระหว่างวันที่ ๘-๙ ก.ย.๖๓ ณ ก้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
พล.ร.ต. วิจิตร ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร/ผอ.หลักสูตรฯ ได้กรุณาพบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารชำนาญงาน บก.ทท. รุ่นที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๘ ก.ย.๖๓, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุมและสัมมนาของ บก.ทท. อาคาร ๙
พล.ร.ต. วิจิตร ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร/ผอ.หลักสูตรฯ ได้กรุณาพบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารชำนาญงาน บก.ทท. รุ่นที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๘ ก.ย.๖๓, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุมและสัมมนาของ บก.ทท. อาคาร ๙
พล.อ.ท. สุวรรณ ขำทอง จก.กพ.ทหาร ได้กรุณาเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารชำนาญงาน บก.ทท. รุ่นที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๘ ก.ย.๖๓, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมและสัมมนาของ บก.ทท. อาคาร ๙ ​
พล.อ.ท. สุวรรณ ขำทอง จก.กพ.ทหาร ได้กรุณาเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารชำนาญงาน บก.ทท. รุ่นที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๘ ก.ย.๖๓, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมและสัมมนาของ บก.ทท. อาคาร ๙ ​
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนการปรับปรุงกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒ ก.ย.๖๓ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนการปรับปรุงกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒ ก.ย.๖๓ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

พ.อ. สัมพันธ์ รงศ์จำเริญรอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
ได้กรุณาเป็นประธานในการประชุม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กพ.ทหาร
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ก.ย.๖๓
ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

พล.อ.ท. สุวรรณ ขำทอง จก.กพ.ทหาร กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วันพุธที่ ๑๖ ก.ย.๖๓
, ๐๙๐๐-๑๑๐๐
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์
ชั้น ๑ อิมแพค เมืองทองธานี

 

พล.ร.ต. วิจิตร  ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร
เป็นผู้แทน จก.กพ.ทหาร/ประธานกรรมการจัดการความรู้ของ บก.ทท.
 ในพิธีมอบรางวัลผงานการจัดการความรู้ ในกิจกรรม
RTARF HQ KM DAY 2020
ในวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมและสัมมนา บก.ทท. ชั้น ๙ อาคาร ๙

วันพุธที่ ๙ ก.ย.๖๓.,๑๓๐๐ พล.อ.ต.ปริญญา จันทริก รอง จก.กพ.ทหาร
 เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ บก.ทท. ครั้งที่ ๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ บก.ทท.
โดยมี รอง ผบ.ทสส. (๓
) เป็นประธานการประชุม

กพพ.ฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากำลังพล
ตามแนวทางรับราชการของกำลังพล บก.ทท. ในห้วงปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ (แผน ๕ ปี) ระหว่างวันที่ ๘-๙ ก.ย.๖๓
ณ ก้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

พล.ร.ต. วิจิตร  ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร/ผอ.หลักสูตรฯ
 ได้กรุณาพบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารชำนาญงาน บก.ทท. รุ่นที่ ๑
ในวันอังคารที่ ๘ ก.ย.๖๓
, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุมและสัมมนาของ บก.ทท. อาคาร ๙

พล.อ.ท. สุวรรณ  ขำทอง  จก.กพ.ทหาร
ได้กรุณาเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารชำนาญงาน บก.ทท. รุ่นที่ ๑
 ในวันอังคารที่ ๘ ก.ย.๖๓
, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมและสัมมนาของ บก.ทท. อาคาร ๙

กพพ.กพ.ทหาร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การทบทวนการปรับปรุงกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ในวันที่ ๒ ก.ย.๖๓ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

 

 

 

หน่วยงานราชการ กห.