กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

 พ.อ. สุรยา แม้นเหมือน (ผอ.)

  

น.อ. สมภพ ศรีหิรัญ (รอง)

 


น.อ. ดุสิต ยมจินดา ร.น. (ผช.)
พ.อ.หญิง ยมนา เกิดต่อพันธ์ (ผช.)

        

 

มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการกำลังพล ในเรื่องการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ปลด ย้าย โอน เปลี่ยนเหล่า การออกจากราชการ การปฏิบัติราชการพิเศษ การช่วยราชการ และการจัดการความก้าวหน้าในการรับราชการ ประกอบไปด้วย แผนกคือ
                   1.แผนกจัดการกำลังพล
                   2.แผนกสรรหาและบรรจุกำลังพล
                   3.แผนกแนวทางรับราชการ

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงาน02-5721128