กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

พ.อ. สมเจษฎ์  สุนทรธรรม  (ผอ.)

น.อ. ฉัตรชัย  เฉียบแหลม  (รอง.)

 

 

 

  

พ.อ.หญิง นันณิดา  สังข์นิ่ม  (ผช.)

 

 

น.อ. อนุชิต  ชมภู (ผช.)

                                                                  

มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการกำลังพลในเรื่องการพัฒนากำลังพล แผนและโครงการศึกษาและการฝึกอบรม การประกันคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรม การวิเคราะห์และประเมินผลด้านการพัฒนากำลังพล ด้านการศึกษาและด้านการฝึกอบรม
ประกอบไปด้วย แผนก คือ
            1.แผนกพัฒนากำลังพล
            2.แผนกแผนและโครงการ
            3. แผนกการศึกษาและฝึกอบรม