กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

น.อ. รัฐภูมิ  สิริหงส์ (ผอ.)

 

 

Siriwat

พ.อ. สิริวัฒน์  ทัศนานุตริยกุล  (ผช.)

น.อ.หญิง นุชพร  ภูหงษ์ ร.น. (ผช.)

 

มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการ เกี่ยวกับกิจการกำลังพลในเรื่องขวัญและการบริการกำลังพล การสวัสดิการ สิทธิกำลังพลและพิธีการ ประกอบไปด้วย 3 แผนกคือ
           1.แผนกขวัญและบริการกำลังพล
           2.แผนกสิทธิกำลังพล
           3. แผนกสวัสดิการ