กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

น.อ. รัฐภูมิ  สิริหงส์ (ผอ.)

 

Siriwat

พ.อ. สิริวัฒน์  ทัศนานุตริยกุล (รอง.ผอ.)

 

น.อ.หญิง นุชพร  ภูหงษ์ ร.น. (ผช)

 

 

มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการ เกี่ยวกับกิจการกำลังพลในเรื่องขวัญและการบริการกำลังพล การสวัสดิการ สิทธิกำลังพลและพิธีการ ประกอบไปด้วย 3 แผนกคือ
           1.แผนกขวัญและบริการกำลังพล
           2.แผนกสิทธิกำลังพล
           3. แผนกสวัสดิการ