กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

พ.อ. ธวัชชัย  ทรงศรีเอี่ยม (ผอ.)

น.อ. รัฐภูมิ สิริหงส์ (รอง)

Siriwat
พ.อ. สิริวัฒน์ ทัศนานุตริยกุล  (ผช.)
น.อ.หญิง นุชพร ภูหงษ์ ร.น. (ผช.)

มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการ เกี่ยวกับกิจการกำลังพลในเรื่องขวัญและการบริการกำลังพล การสวัสดิการ สิทธิกำลังพลและพิธีการ ประกอบไปด้วย 3 แผนกคือ
           1.แผนกขวัญและบริการกำลังพล
           2.แผนกสิทธิกำลังพล
           3. แผนกสวัสดิการ