กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

 

 

พ.อ. ธวัชชัย  ทรงศรีเอี่ยม (ผอ.)

พ.อ. สมพร  อุทรพันธุ์ (รอง)

พ.อ.หญิง กุลธิรัตน์  มามะมาก (ผช.)

 

มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับ ระบบงานสารสนเทศ และการสถิติและกรรมวิธีข้อมูล ในการบริหารงานด้านกำลังพลของ บก.ทท. ประกอบไปด้วย แผนก คือ
               1.แผนกวิเคราะห์ระบบงาน
               2.แผนกสถิติ
               3.แผนกกรรมวิธีข้อมูล