กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

พ.อ. พรชัย  พวงลำเจียก (ผอ.)

 

พ.อ.หญิง กุลธิรัตน์ มามะมาก (ผช.)

มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับ ระบบงานสารสนเทศ และการสถิติและกรรมวิธีข้อมูล ในการบริหารงานด้านกำลังพลของ บก.ทท. ประกอบไปด้วย แผนก คือ
               1.แผนกวิเคราะห์ระบบงาน
               2.แผนกสถิติ
               3.แผนกกรรมวิธีข้อมูล