กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

 

พล.ต. สุรสีห์  ดรุณสาสน์ (ผอ.)

 

พ.อ. สัมพันธ์  รงศ์จำเริญ (รอง)
พ.อ. พรชัย  พวงลำเจียก (รอง)

 

 

 มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการ
เกี่ยวกับการเตรียมพล การปลดพล การกำลังสำรอง การสัสดี นโยบายด้านกำลังพลและกำลังคน
การใช้กำลังพลเรือนในกิจการทหาร การประมาณการสูญเสีย การทดแทนกำลังพล การจัดการภายในของ
กองบัญชาการกองทัพไทย การจัดทำแผนกำลังพลประกอบแผนป้องกันประเทศและแผนอื่น ๆ รวมทั้ง
แผนการกำลังพลในการป้องกันร่วมตามสัญญาระหว่างประเทศและสนธิสัญญาทางทหาร ระบบสารสนเทศ
ด้านกำลังพล การบริหารจัดการงบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทย และโครงการด้านกำลังพล
ของกองทัพไทย มีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกำลังพลเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
สำนักนโยบายและแผนกำลังพล ประกอบด้วย

               1.กองนโยบายและแผนกำลังพล
               2.กองสถิติและกรรมวิธีข้อมูล
               3.กองโครงการและงบประมาณ

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงาน 02-5721186