กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

 

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

 

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงาน02-5721108