กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

น.อ. ณัฐพงศ์  วิทยาธีรรัตน์ (ผอ.)

ronnachai p

น.อ. รณชัย  ภู่ทองสุข (รอง)

 

พ.อ. กัญจน์  น้อยบุญสุก (ผช.
พ.อ.หญิง ศุภิสรา  โพธิวัฒนางค์กูร (ผช.)

 

มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการกำลังพลในเรื่องการปกครองบังคับบัญชา การรักษาแบบธรรมเนียมทหาร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง วินัย การสารวัตรทหาร การทะเบียนศพ การเชลยศึก บำเหน็จประจำปี การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบไปด้วย แผนกคือ
       1.แผนกวินัย
       2.แผนกปกครอง
       3.แผนกแบบธรรมเนียม