กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

 

น.ท. ไพโรจน์ สีลาบุตร 
นายทหาร
งบประมาณ กพ.ทหาร

 

 มีหน้าที่ในการวางแผน อำนวยการ กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและบริหารงบประมาณ

 

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงาน 02-5721107