กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

 

น.ท. ไพโรจน์  สีลาบุตร
นายทหารงบประมาณ กพ.ทหาร 

 

 มีหน้าที่ในการวางแผน อำนวยการ กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและบริหารงบประมาณ

 

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงาน 02-5721107